Osmanlı Devleti’nde Basın – Yayın Hayatındaki Değişimler:

  • Osmanlı Devleti‘nde matbaanın 1853 yılında İstanbul dışında da kurulması kitap basımında önemli artışlar sağlamıştır.
  • 19. yüzyılın ikinci yarısında matbaa sayesinde okur-yazar sayısının artması kültür yaşamının canlanmasına gazete ve dergi çalışmalarının hızlanmasına zemin hazırlamıştır.
  • Osmanlı Devleti‘nde ilk resmi gazete 2.Mahmut döneminde (1831) çıkan Takvim-i Vekayi’dir. 1.Abdülmecit döneminde de (1240) Ceride-i Havadis adıyla resmi gazete çıkarılmıştır.
  • Osmanlı Devleti’ndeki ilk özel “Türk gazetesi ise Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında Çıkarılan Tercüman-ı Ahval‘dir. Şinasi 1862 yılında da Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır.
  • Diğer gazetecilik faaliyetleri 1856’da Ali Suâvi, Muhbir gazetesini, Tevfik Fikret ve arkadaşları Tanin gazetesini çıkarmışlardır.
  • İttihat ve Terakki karşıtları da Volkan gazetesini çıkarmışlardır.
  • Osmanlı Devleti‘nde ilk Türk dergisi’ 1850 yılında yayımlanan Veka-yı Tıbbiye‘dir. 1872 yılında Münif Paşa, Mecmua-yi Fünun‘u 1872 yılında da Teodor Kasap ilk mizahi dergi olan Diyojen‘i çıkarmıştır.
  • Devletin ilk resmi dergisi, 1862 yılında yayın hayatına başlayan Mir’at