Osmanlı Devletini Yeniden Kuran Padişah: Çelebi Sultan Mehmed, Yıldırım Beyazıd’ın oğlu olarak 1338 yılında doğmuştur. Babasının Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilgisi sırasında 14 yaşında bulunuyordu. Savaşın kaybedilmek üzere olduğunu görünce, yakınlarıyla beraber Tokat yoluyla Amasya’ya çekildi. Yoluna çıkan eşkiyaları tepeleyerek Amasya, Tokat ve Bolu civarlarında hakimiyet kurdu. Başarılarında lalası Sofu Beyazıd’ın büyük katkıları olmuştur.

Çelebi Sultan Mehmed’in bundan sonraki hayatı da bitip tükenmez mücadeleler içinde geçti. Anadolu birliğini parçalayan ve Osmanlı Devleti’ni yıkılma tehlikesiyle baş başa bırakan Timur, geldiği topraklara dönünce Yıldırım Beyazıd’ın oğulları arasında saltanat mücadelesi başladı. Çelebi, Emir Süleyman ve Musa Çelebi’yi bertaraf ederek tek başına sultan oldu (1413).

Demek ki kardeşler arasında bu çetin mücadele on yıldan daha fazla sürmüştür. Çelebi Mehmed hakimiyeti ele geçirdikten sonra karışıklıkları önlemek, idareyi sağlam esaslara oturtmak, Timur fitnesinden doğan yarayı sarmak ve Anadolu’da yeniden türeyen beyliklerle mücadele etmek gibi çok önemli meselelerle uğraşmaya başladı. Bu sebeple, önce Bizans’la bir anlaşma yaptı. Rumeli’ndeki tehlikeleri önleyip Anadolu’ya geçti. Önce Aydınoğullarına gereken dersi verip Ege sahillerini yeniden ele geçirdi. Sonra Karamanoğlu üzerine yürüyerek onu bir anlaşmaya zorladı.

Daha sonra da Osmanlı tarihinin en büyük isyanlarından olan Şeyh Bedreddin isyanı ile uğraştı. Bu isyan hareketi biraz geç farkedildiğinden, ancak 1420 yılında, Şeyh Bedreddin’in idamıyla tamamen bastırılabildi. Bu arada Düzmece Mustafa olayı patlak verdi. Yıldırım Beyazıd’ın oğlu olduğunu ve saltanata Çelebi Mehmedd’en daha çok hak sahibi bulunduğunu iddia eden Düzmece Mustafa, Aydınoğlu Cüneyd Bey’in. Eflak ve Bizans’ın da yardımlarıyla kısa zamanda büyük bir güç kazandı. Ne var ki Çelebi Sultan Mehmed, yapılan bir “savaşta Düzmece Mustafa’yı mağlup ederek bu tehlikeyi önledi. Düzmece Mustafa ve Cüneyd Bey, Bizans’a sığındılar. İmparator da, Osmanlılarla iyi geçinme düşüncesiyle onları Limni Adası’nda göz hapsinde bulunduracağını bildirdi.

Uzun ve yorucu mücadelelerin bir parça kapandığını gören Çelebi Sultan Mehmed Bursa’ya çekildi. Burada kendi türbesinin ve camiinin yapımı ile uğ-raştı. Daha sonra Edirne’ye döndü. 1421 yılının Mayıs ayında nüzul sebebiyle hastalandı. Oğlu Murad’a haberciler gönderdi. Ölümünün bir müddet gizlenmesini vasiyet ederek vefat etti.

Gerçekten vezirler bu haberi kırk gün kadar gizlediler. Sultan Murad Bursa’ya gelerek padişah olduğunu ilan etti. Çelebi Sultan Mehmed’in cenazesi Bursa’ya nakledilip, çinilerle süslü muhteşem türbesine defnedildi. Bugün bile Yeşil Türbe adıyla bilinen ve Bursa şehrinin sembolü olan bu türbe Osmanlı sanatının en parlak örneklerindendir.

Tarihî kaynaklar, Çelebi Sultan Mehmed’in zeki, uyanık ve tedbirli bir insan olduğundan yılmak bilmeyen bir azimle, Timur’un param parça ettiği Osmanlı ülkesinde birlik ve beraberliği sağladığında ittifak etmektedirler. Bu sebeple kendisine: “Devleti yeniden kuran padişah” denilmektedir. Devrinde ilim ve sanat hayatı canlanmış, Edirne, Bursa ve diğer Osmanlı şehirlerinde camiler, medreseler, türbeler inşa edilmiştir. Çelebi Sultan Mehmed’in Murad, Mahmud, Yusuf, Mustafa ve Orhan isimli oğulları vardı. Bunlardan yaşı en büyük olan şehzade Murad, babasının vefatıyla, henüz 18 yaşında tahta çıkmıştır.

Çelebi Sultan Mehmed’in mücadelesi Osmanlı Tarihi’nde çok önemli bir yer tutmaktadır. O, Timur belâsıyla parça parça edilen Anadolu birliğini yeniden kurmuş, çökmek üzere bulunan devleti büyük bir iman ve azimle yeniden kurmuştur.