İnsanın en önemli özelliği, çok boyutlu bir varlık olmasıdır. Bu durum, insan varlığının birbirinden oldukça farklı olan alanlarla ilişkili olması sonucunu doğurur. Bundan dolayı insan için, tek bir bilgi türünden değil de, farklı bilgi türlerinden söz etmek gerekir. Bilgi türleri dayandıkları kaynaklara, kullandıkları yöntemlere, çizdikleri amaçlara göre isimlendirilirler. Şimdi bunları ana çizgileriyle gözden geçirelim.

Güncel Bilgi

– Algıya dayanır.
– Doğruluğu kişisel tecrübeye dayanır.
– Kesin ve mutlak değildir.
– Yaşamı kolaylaştırır.

Dini Bilgi

– İlahi kaynaklıdır.
– Mutlaktır. Değiştirilemez.
– İmanı (inancı) gerektirir.

Sanat Bilgisi

– Sübjektiftir.
– Sezgiye ve duygusallığa dayanır.
– Beğeni oluşturmada etkilidir.
– Sanat eseri özgün ve tektir.

Teknik Bilgi

Bilimsel bilgi tabiata uygulanarak elde edilir.
– Günlük yaşamı kolaylaştırır.
– Pratik fayda veren araç-gereç bilgisidir.

Bilimsel Bilgi

– Evrenseldir.
– Kesindir.
– Birikimseldir.
– Tekrarlanabilir.
– Sistemli ve düzenlidir.
– Tutarlı ve geçerlidir.
– Nesneldir.
– Olgusaldır.
– Genellenebilir.

Felsefi Bilgi

– Eleştirel (Sorgulayıcı)’dır.
– Akıl ve mantık ilkelerine dayanır.
– Evrenseldir.
– Birleştirici ve bütünleştiricidir.
– Öznel (sübjektif)’tir.
– Kendini yenileyebilir.
– Yığılan (kümülatif)’tir.