Etiket: bilgi felsefesi

Bilgi Felsefesi – Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları

Bilgi Felsefesinin Temel Soruları:

Bilgi felsefesinin konusu, bilgilerin kaynağı ve değeri (doğruluğu) ile uğraşan felsefe dalına bilgi felsefesi (Epistemoloji) denir.

Bilgi felsefesi aşağıdaki sorulara yanıt aramaya çalışır.

1) Bilginin kaynağı nedir?
2) Doğru bilgi mümkün müdür?
3) Bilgi nedir?
4) Bilginin sınırlan var mıdır?

Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları:

a) Gerçeklik (Realite): Bir nesnenin, varlığın duyular yoluyla hissedilip algılanmasıdır. Mekan ve zamanda | yer bulmasıdır. Örneğin, ağaç, elma somut bir gerçekliktir.

b) Doğruluk (Hakikat): Kavramın nesne ile olan * topluma ve zamana göre değişir. Zihindeki kavramın anlam kazanmasıdır, örneğin, adalet, hukuk doğruluktur.

c)Temellendirme: Ortaya atılan bilgilerin belli bağlantılarla nesnel gerçeklikte anlam kazanması.

d) Subje: İnsan, bilen varlık öznedir.

e) Obje: Nesne, bilinen varlık maddedir.

{ Add a Comment }

Bilgi Felsefesinin Kelime Anlamı ve Ortaya çıkışı

Bütün bilimler bilgi üretir, ancak hiçbiri, bilgi nedir? Sorusunu sormaz. İşte bilgi nedir? Sorusunu temele alan felsefe dalına bilgi felsefesi veya epistemoloji adı verilir. Epistemoloji Yunanca
episteme (bilgi) ve logos (söz, yasa, bilim) kelimelerinin birleşmesinden oluşur “bilgi kuramı” anlamına gelir. Çeşitli bilimler araştırdıkları alanlarla ilgili bilgiler üretirler. Ama hiçbir bilim bilginin ne olduğunu nasıl elde edildiğini sorgulamaz. Bu işlevi felsefenin bir dalı olan epistemoloji yapmaktadır.

Bilgi felsefesi, bilgimizin temel özelliklerini, kaynağını ve sınırlarını inceler. Belli bir bilgi türünü değil de, bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişki olarak görülen bilgi sürecini genel olarak ele alır.

Bilgi sorunuyla ilkçağdan beri ilgilenilmektedir. Önceleri pratik kaygılardan dolayı İlk olarak sofist düşünürler daha sonra Platon ve Aristoteles ve diğerleri bilgi sorunu üzerine eğilmiştir. Bilgi sorunu daha sonra Yeniçağ felsefesinde ele alınmıştır. Descartes gibi bazı filozoflar, varlık hakkında bir iddiada bulunmadan önce, insanın bilme kapasitesini analiz etmeye çalışmışlardır. Bu nedenle bilgi felsefesi, modern filozofların insanın bilme kapasitesine ilişkin söz konusu analizlerinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bilgi felsefesi, genel olarak bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan elde edildiğini konu alır. Filozofların bilgi konusundaki araştırma ve incelemeleri çok eski dönemlere kadar gitmekle birlikte, felsefenin bağımsız bir bilgi dalı olarak ortaya çıkışı ve gelişim göstermesi daha çok, 18.yy. da olmuştur

{ Add a Comment }

mersin escort | erotik film izle