Yunanca sevgi anlamına gelen ‘Philia’ ve bilgelik anlamına gelen ‘Sophia’ sözcüklerinin birleşmesinden türemiş bir kavramdır. Buna göre Philiosophia, bilgelik sevgisi; philiosophos, “bilgeliği seven” ona ulaşmak isteyen kişi anlamlarına gelmektedir.

Felsefe terimini ilk kez, İlk Çağın ünlü düşünürlerinden Pythagoras‘ın kullandığı ileri sürülür. Ona göre felsefenin anlamı bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir. Bilgelik (hikmet) varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi demektir.

Bu arayış içerisinde bilgeliği seven bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere de filozof denir. Pythagoras’a göre gerçek hikmet sahibi Tanrı’dır. O, “Biz filozoflar ancak hikmete ulaşmayı isteriz, ona ulaşma çabası içinde oluruz. Bu çaba bize mutluluk verir.” der.

İnsanların etrafında o kadar çok hayret uyandıran olaylar meydana gelmekteydi ki bunlara cevap vermeleri o günkü bilgi düzeyiyle mümkün değildi. Bu nedenle insanlar önce mitoloji ve dini bilgilerle sorularını açıklama yoluna gitmişlerdir, örneğin, akıl hastası olan insanların hastalığını insanın içine şeytanın girmesiyle açıklamaya çalışmışlardır. Aynı şekilde kıtlık gibi bir doğa olayını bereket tanrıçasının insanları cezalandırması olarak açıklamışlardır.

Dinsel ve Mitolojik kaynaklı cevapları, insanların yeterli görmemeye başlamalarıyla birlikte bu tür açıklamalar bir süre sonra gücünü kaybetmiştir. İşte bu gelişmeler sonucu İnsan, aklın gücünü keşfetmiş, olaylar, sorular akıl ile açıklanmaya başlanmıştır, işte felsefe aklın önem kazanmaya başlaması ile filizlenmeye başlamıştır.

ilk filozof olarak bilinen Thales Yunan toplumunda yaşamış ve felsefe burada ortaya çıkmıştır. Felsefe tarihi bu düşünürle başlamaktadır. İzmir’in Efes ilçesinde dünyaya gelen Thales, evrenin özünü araştırmaya başlamıştır. Thales’in bu sorulara verdiği cevaplar çok önemli değil, önemli olan verilmiş hazır bilgilere bağlanmadan aklını kullanarak bilgiler üretmeye çalışmasıdır. Filozoflar tarafından felsefenin farklı tanımları yapılmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:

  • Felsefe evreni, insanı ve değerleri anlamak için sürdürülen en geniş araştırma çabası, birleştirici ve bütünleştirici bir açıklama gayretidir.
  • Felsefe, evrenin doğası, inançların temellendirilmesi ve eylemlere ilişkin akla dayalı, eleştirel ve sistematik düşünme faaliyetidir.
  • Felsefe insanın aklını ve düşünme yetisini kullanarak var olan hakkında soru sorup, cevap arama etkinliğidir.
  • Felsefe zor ve çözülemeyen yaşam problemleriyle karşılaşmaktan, bu problemlerle uğraşmaktan ortaya çıkan düşünsel bir tavırdır.