Etiket: bey

Osman Bey Döneminin Siyasi Olayları – Faaliyetleri

Osman Bey, dış baskılar ve iç sorunlar nedeniyle karışıklık içinde bulunan Bizans’ın durumundan yararlanarak Karacahisar, Bilecik ve Yarhisar’ı ele geçirmiş

Osman Bey’in Bizans karşısında başarılı olmasında planlı ve düzenli akınlar yapması, diğer Türkmen beylerinin desteğini alması ve ahi şeyhlerinden Edebali’nin kızıyla evlenip nüfuzunu artırması önemli rol oynamıştır.

Bu dönemde İlhanlılar’ın Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat’ı İran’a götürmeleriyle, Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarsız kalmıştır. Osman Bey bu durumdan yararlanarak adına para bastırıp bağımsızlığını ilan etmiştir (1299).

Böylece Osmanlılar’ın İlhanlılara ve Türkiye Selçukluları’na şeklen bağlılıkları sona ermiştir.

Koyunhisar (Bafeon) Savaşı (1302)

Osman Bey bağımsız olduktan sonra Sakarya havzasında genişleme siyasetini sürdürmüş, yaptığı fetihlerle İzmit’e yaklaşmıştır. Bu genişlemeyi önlemek isteyen Bizans, Osman Bey üzerine kuvvet göndermiştir. Tekfurların da desteklediği bu orduyu Osman Bey, Koyunhisar‘da (Bafeon) yenmiştir.

Osman Bey bu zaferden sonra, İzmit ve Bursa’yı kuşatarak savunmasız hale getirmeye çalışmış ancak iyice ihtiyarladığı için oğlu Orhan Bey’i askeri seferlerin başına geçirmiştir.

Osmanlıların kurucusu sayılan Osman Bey, Bursa kuşatması sırasında vefat etmiştir.

{ Add a Comment }

Osmanlı Devletinde Müzik

Osmanlılarda müziğin öğretildiği ve uygulandığı en önemli okul Enderun olmuştur.

Abdülkadir Meraği Osmanlı musikisinin öncüsü kabul edilir. XVII. yüzyıl sanatçılarından Mustafa Itri Efendi, eserleriyle bugünde kendisinden söz ettirmektedir.

Musiki aynı zamanda akıl hastalarının tedavisinde uygulandı. XIX. yüzyılda usulü Osmanlı müzisyenleri; Selanikli Ahmet Bey, Hacı Arif bey, İsmail Dede Efendi, Zekai Dede, Tamburi Cemil Bey’dir.

{ Add a Comment }

Melikşah Dönemi Önemli Olayları – Özellikleri (1072 -1092)

Devletin en parlak dönemidir. Babası Alparslan’ın görevlendirdiği komutanlar, Melikşah zamanında da Anadolu fetihlerine devam etmişlerdir.

– Süleyman Şah komutasındaki ordu, İznik’i alarak Marmara Denizi’ne ulaştı.
– Atsız Bey Suriye, Lübnan, Kudüs ve Filistin’i fethetti.
– Artuk Bey Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden güneye doğru toprakları ele geçirdi.
– Çaka Bey İzmir’e kadar ulaşmıştır. İzmir’i ele geçirmiş ve donanma kurarak Bizans ile denizlerde savaşmıştır.

Melikşah döneminde devletin doğu taraflarında da fetihler yapılmıştır. Batı Karahanlı Devleti, Semerkand şehri fethedilerek, Doğu Karahanlı Devleti de Kaşgar şehri fethedilerek Selçukluların egemenliğine girmiştir. Melikşah’ın Çin sınırından Suriye sahillerine, kuzeydeki İslam ülkelerine en uzak noktadan

Yemen diyarının en uç noktasına kadar uzanan sahada adına hutbeler okunmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin topraklarını en geniş hale getirdiği için kendisi, “Ebul-Feth” (fetihlerin babası) lakabıyla anılmıştır. Hükümdarlık yılları genel olarak huzur, emniyet ve adalet içinde geçmiştir.

Melikşah aynı zamanda devlet teşkilatlanmasına da ağırlık vermiştir. Özellikle askeri alanda yeni düzenlemeler yapmıştır. Melikşah 1092 tarihinde 37 yaşındayken ölmüştür.

{ Add a Comment }