İbadet edilen yerlere mabet denir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanlar mabetlerine cami veya mescit denir. Cami, ibadet ve toplanma yeri demektir. Camiler, Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri ve ibadet ettikleri yerlerdir. Camilerden daha küçük, minaresiz ibadet yerlerine ise mescit adı verilir.

Müslümanlar tarih boyunca cami yapımına büyük bir önem vermişlerdir. Ülkemizde sanat değeri olan pek çok tarihî cami vardır. Süleymaniye, Selimiye, Sultan Ahmet camileri ile Bursa Ulu Camii bunlardan bazılarıdır. Camiler, ince ve uzun minareleriyle kentlerimizin en görkemli yapılarındandır.

Yeryüzündeki ilk ibadet yeri Kabe’dir. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılan Kabe, ibadet yerlerimizin en önemlisidir. Allah, Kabe’yi Müslümanların kıblesi olarak göstermiştir. Bu nedenle dünyanın her tarafındaki Müslümanlar namaz kılarken Kabe’ye yönelirler.

Camiler, iç ve dış görünüşleri bakımından diğer binalardan farklı özelliklere sahiptir. Hemen hemen bütün camilerde kubbe, minare ve şadırvan bulunur.

Müslümanlara camide namaz kıldırmakla görevli olan kişilere imam denir, imamlar aynı zamanda cuma ve bayram namazlarında hutbe de okurlar. Bu nedenle ülkemizde bu görevi yerine getirenlere “imam-hatip” de denir.

Camilerin iç kısımları da diğer mimari yapılardan farklıdır. Camilerin içinde mihrap, minber ve vaaz kürsüsü gibi bölümler vardır. Mihrap, cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren oyuk veya girintili kısımdır. İmam, cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur. Minber, mihrabın sağında, merdivenle çıkılan yüksekçe yerdir. Cuma ve bayram namazlarında din görevlisi buraya çıkar ve cemaate hutbe okur.

Camilerde din hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla görevlendirilmiş olan bazı kimseler vardır. Bunlar imam, müezzin ve vaizdir.Vaaz kürsüsü, dinî konularda Müslümanları bilgilendirmek için öğüt verilen yüksekçe yere denir.

Görevli olan kişilere imam denir. İmamlar aynı zamanda cuma ve bayram namazlarında hutbe de okurlar. Bu nedenle ülkemizde bu görevi yerine getirenlere “imam-hatip” de denir.

Camilerde bazı günlerde Müslümanlara dinî bilgi ve öğütler veren görevliler de vardır. Bunlar, özellikle cuma günlerinde ve dinî bayramlarda namazdan önce konuşma yaparlar. Bu kişilere vaiz, yaptıkları konuşmalara da vaaz denir.

Camilerde namaz vaktinin geldiğini bildirmek için ezan okunur. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. İslam dininde birlik, beraberlik, kardeşlik ve sosyal barışa büyük önem verilir. Camiler Müslümanların ibadetlerini yerine getirme, dinî ve ahlaki konularda bilgilenme, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarını güçlendirme yerleridir. Bu yönüyle camiler sağlam bir toplumun temellerinin atılmasında, birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli bir işlev üstlenir. Belli bir bölgede yaşayan insanlar, günün belli zamanlarında camilerde bir araya gelirler. Birbirleriyle görüşürler. Yeni dostluk ve arkadaşlıklar oluştururlar.

Birbirlerinin dertlerinden, sıkıntılarından haberdar olur, bunların çözümü için dayanışma duygusuyla yardımlaşırlar. Yaşadıkları mutlulukları paylaşır, birbirlerinin sevinçlerine ortak olurlar. Tüm bunlar toplumsal birlik, bütünlük ve sosyal barışımıza katkı sağlar.

Camiler herkese açık ibadet yerleridir. Bu yüzden, buralara gelen insanların dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır. Camilerde insanların dikkat etmesi gereken kuralların başında temizlik ve sağlık kuralları gelmektedir. Temizlik İslam dininin temelidir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Ey âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin) Hz. Muhammed (s.a.v.) de koku yapan yiyecekler yenildiğinde bu koku giderilmeden camiye gidilmemesini öğütlemiştir.