Etiket: azınlıklar

Islahat Fermanının Maddeleri – Amacı – Sonuçları

Islahat Fermanının Osmanlı Siyasi, Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkisi:

Tanzimat Fermanı’nın devamı ve Tanzimat ile başlayan ıslahatların bir aşaması olan bu ferman, İngiltere ve Fransa’nın baskısı sonucu ilan edilmiş ve Kırım Savaşından sonra imzalanan Paris Antlaşması’nda yer almıştır.

Islahat Fermanının Maddeleri:

Islahat Fermanı ile Getirilen Düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Müslüman olmayan halka din ve vicdan özgürlüğü sağlanacaktır.
  • Okul, kilise, hastane gibi binaların tamir edilmesi ve yeniden inşa edilmesi sağlanacaktır.
  • Hıristiyan ve Yahudi azınlığı küçük düşürücü sözler yasaklanmıştır.
  • Hıristiyan azınlıklara devlet memurluklarına ve çeşitti okullara girme imkânı verilmiştir.
  • Mahkemelerin açık yapılması, herkesin kendi dinine göre yemin etmesi, hapishanelerin ıslahı ve kanunların azınlıkların diline çevrilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Vergiler herkesin kazancı nispetinde alınacak, cizye vergisi ile iltizam usulü kaldırılacaktır.
  • Azınlıklara bedelli askerlik getirilecektir.
 • Hıristiyanlar da il genel meclisine üye olabileceklerdir.
 • Yabancılara da vergilerini vermek şartıyla mal mülk sahibi olma imkânı verilmiştir.
 • Gayrimüslümlere kendi banka, şirket ve okullarını açma hakkı verilmiştir.

Islahat Fermanının Amacı:

 • Gayrimüslümler, Müslümanlarla eşit vatandaşlar haline getirildi.
 • Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda gayrimüslümlerin devlete olan bağlılıkları artırılmaya çalışıldı.

Islahat Fermanının Sonuçları:

 • Gayrimüslimler, Islahat Fermanı ile tanınan hakları yeterli bulmadılar. Azınlıklar, Müslümanlarla eşit haklara sahip olmayı değil bağımız olmayı hedeflemekteydiler.
 • Müslüman halk, Islahat Fermanı ite gayrimüslimlere daha fazla hak tanınmasından rahatsızlık duydu,
 • Osmanlı Devleti, Islahat Fermanı Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önleyemedi.

{ Add a Comment }

Islahat Fermanı Hakkında – Kısaca – Bilgi (1856)

Islahat Fermanı Nedenleri:

Paris Barış Konferansı öncesi Osmanlı Devleti bu konferansta Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak, azınlıkların devletten ayrılmasını önlemek, azınlıkların durumlarını bahane eden Avrupalı devletlerin, içişlerine karışmasına engel olmak amacıyla Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir. Bu fermanı ilan etmesi için Batılı devletler Osmanlı Devleti’ne baskı uygulamışlardır.

Islahat Fermanı Maddeleri:

 • Tanzimat Fermanı’nda ilan edilen ilkeler pekiştirilmiş, azınlıkların kendi hukuk kurallarını oluşturmalarına izin verilmiş
 • Müslüman olmayanların da devlet memuru olabilmesi sağlanmış
 • Müslüman olmayanların askerlik görevlerini bedelli olarak (para ödeyerek) yapmaları kabul edilmiş
 • Osmanlı vatandaşı olmayan yabancıların da, Osmanlı ülkesinde mülk sahibi olmalarına izin verilmiş
 • Mahkemelerde herkesin kendi dinine göre yemin edebilmesine izin verilmiştir.
 • Olumsuz sonuçlarının yanında eşitlik ilkesine yer vermesi, adalete önem vermesi açısından önemli bir demokratik harekettir.

{ Add a Comment }

Tanzimat Fermanı Maddeleri Nelerdir

Tanzimat Fermanı’nda Yer Alan Maddeler:

 • Azınlıkların, cari, mal ve namus güvenliği sağlanacak, vergi sistemi, yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.
 • Askerlik ocak görevinden, Vatan görevi haline getirilecek azınlıklar da askere alınacak.
 • Mahkemeler herkese açık olacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak.
 • Herkes malına sahip olup miras bırakabilecek.
 • Her türlü rüşvet ve iltimas kaldırılacak.
 • Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek ve ilan edilen bu fermana padişah da uyacaktı.

{ Add a Comment }