Etiket: avrupalı

Paris Antlaşması (1856) – Maddeleri – Önemi

Paris Antlaşması Hakkında Bilgi:

Kırım Savaşı sonucunda imzalanan bu antlaşmaya göre:

 • Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edilecek buna paralel olarak devletler hukukundan yararlanacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına alınacak.
 • Eflâk ve Boğdan’a özerklik verilecek
 • Karadeniz’de ticaret gemileri dışında hiçbir devlet savaş gemisi bulunduramayacak.
 • Karadeniz kıyılarında Osmanlı Devleti ve Rusya tersane kuramayacak. (Bu madde Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybettiği anlamındadır.)
 • Boğazların durumu 1841 Londra Sözleşmesine göre devam edecek
 • Tuna Nehri’nde ticaret gemileri serbest dolaşabilecek
 • Islahat Fermanının uygulanmasına Avrupa devletleri karışmayacak
 • Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmayacak.

Paris Antlaşması’nın Önemi:

 • Paris Konferansı’nda, savaşa katılmamış olmasına rağmen Prusya da bulunmuştur.
 • Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa bir Avrupalı devlet olarak kabul edilmiş, toprak bütünlüğünün garanti edilmesi nedeniyle de Avrupalı devletlerin koruması altına girmiştir.
 • Osmanlı Devleti, konferansa galip devlet olarak katılmış olmasına rağmen, savaşı kaybeden Rusya ile eşit tutulmuştur.
 • Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında tarihinin ilk dış borcunu almış, ileride zor durumda kalacağı bir sorunun temelleri atılmıştır.
 • Ayrıca, Paris Konferansı toplanmadan önce, Osmanlı Devleti “Islahat Fermanı”nı ilan ederek, Avrupalı devletlerin sempatisini kazanmaya çalışmıştır.
 • Osmanlı Devleti, Rusya tehlikesinden Avrupalı devletlerin desteğiyle korunmuştur.

{ Add a Comment }

Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı Devleti

Gelişen Avrupa Karşısında Osmanlı Devleti:

Avrupa‘da Rönesans, Reform hareketleri ve Coğrafi Keşifler sosyal ekonomik, kültürel alanlarda köklü değişikliklerin oluşmasına yol açmıştır. XV. ve XVI. yüzyıllarda doğu özellikle de Osmanlı Devleti karşısında bir varlık gösteremeyen Avrupalı devletler, bu gelişmeler sayesinde güven kazanmış ve hızla aradaki mesafeyi kapatarak XVII. yüzyılda doğuyu yakalamışlardır.

Avrupa‘da Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda özgür düşünce, bilimsel çalışmalar, insan hakları ve demokratikleşme çabalarına hız verilmiştir. Avrupalı devletler bu faaliyetler konusunda birbiriyle yarışır hale gelince, devletleri hızla gelişmiştir.

Avrupalı devletlerin gelişmesine katkı sağlayan bir diğer etken de Coğrafi Keşifler olmuştur. Avrupalı devletleri Coğrafi Keşifler sayesinde Amerika ve Afrika kıtasındaki altın ve gümüş gibi değerli madenleri Avrupa’ya taşıyarak zenginleştiler. Bu zenginlik bilim ve sanat faaliyetlerini desteklemelerine imkân hazırladı. Avrupalı devletlerin gelişmesi onlarda sömürgecilik anlayışının ve bu yolla ekonomik olarak güçlenme yarışının doğmasına neden olmuştur.

Avrupa‘da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti ise ülke genelinde çıkan isyanlar, batıda ve doğuda yapılan savaşlarla uğraşmaktaydı. Ayrıca bu yüzyılda Osmanlı Devleti ciddi bir kayıp yaşamadığından gücünü koruduğunu düşünmekteydi. Avrupa’daki gelişmelere bu nedenlerle ilgi göstermeyen ve köklü çözümler üretmeyen Osmanlı Devleti kaçınılmaz olarak bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir.

{ Add a Comment }

Merkantilizm ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi

Merkantilizm Nedir Osmanlı Devletini Nasıl Etkilemiştir:

MERKANTİLİZM: 1500 – 1200 yılları arasında (Orta Çağ’ın sonu – Sanayi Devrimi) kalan dönemdir. Avrupa’ya özgüdür. Orada doğmuş ve gelişmiştir. Bir mal satmak anlamına geldiği gibi ithalatı kısıtlayıp ihracatı teşvik eden bir ticaret modeline verilen addır.

1500 – 1800 yılları arası bir keşifler dönemidir. Bulunan yeni ülkelerden Avrupa’ya değerli madenler getirilmiştir. Gelen değerli madenler Avrupa’da fiyatların hızla artmasına yol açmıştır. Değerli madenleri ülkede tutmak ve bu madenlerin dışarıya çıkmasını engellemek merkantilizmin ana amacı olmuştur.

Bu teoriye göre bir milletin gücü anaparanın miktarına bağlıdır. Ekonomik Servet ve anapara ise devletin elinde tuttuğu altın, gümüş miktarı ve ticari değer ile anlaşılırdı. Bu anlayış Avrupa devletlerini iç ve dış ticarete önem vermeye yöneltmiştir. Avrupalı devletlerin yeni yollar aramalarının birbirleriyle sömürge, ham madde ve pazar rekabeti içine girmelerinin temelinde merkantilizm anlayışı yatmıştır.  

Osmanlı Devleti Avrupa’nın bu şekilde dış pazarlara yönelmesine karşılık daha çok iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiştir. Avrupa tarım ve sanayi alanında üretimi çok artırmışken Osmanlı Devleti gelir olarak toplanan vergileri tercih etmiştir.

Osmanlı Devletinin güçlü olduğu dönemlerde verdiği ticari kapitülasyonlar bu dönemde Avrupalı devletlerin merkantilizm politikasını uygulamasını kolaylaştırmış, Osmanlı pazarlarının Avrupa ürünleri ile dolmasına neden olmuştur. Bu durum Osmanlı Devletinin gelişmesini engellemiş Osmanlı Devletindeki esnafları iş yapamaz hale getirmiş, zamanla sosyal dengeyi bozmuştur. Buna karşılık Avrupalı devletlerin gelirlerini artırmıştır. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin pazarı haline gelmiştir.

{ Add a Comment }

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Coğrafi Keşifler ve Osmanlıya Etkileri:

Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşiflerle yeni ticaret yolları geliştirmesi, Osmanlı Devletinin kontrolünde olan İpek ve Baharat yollarının canlılığını kaybettirmiş. Bu durum Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine ve Osmanlı Devletinin gelirinin, azalmasına neden olmuştur. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne bir diğer olumsuz etkisi de Osmanlı Devleti’nin ihracatının (dışarıya mal satma) azalmasına etki etmesidir.

Avrupalı devletler bu keşifler sayesinde bol miktarda altın ve gümüşü ülkelerine getirmişlerdir. Kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi ihtiyaç fazlasını Osmanlı pazarlarında kullanmaya başlamışlardır. Bu durum Osmanlı ekonomisinin zarar görmesine yol açmış, ülkede pahalılık ve enflasyon ortaya çıkmıştır.

Osmanlı ise, Coğrafi Keşiflerin bu olumsuz etkilerine engel olabilmek için aşağıdaki önlemleri almıştır;

 • Süveyş Kanalı Projesi’ni hayata geçirmeye çalıştı; ancak bu projeyi 1869’da gerçekleştirmeyi başarabildi.
 • Hint Okyanusu’nda Portekizlilerle savaşa girdi fakat herhangi bir üstünlük sağlayamadı.
 • Don – Volga Kanalı Projesi’ni hayata geçirmek suretiyle ipek Yolu’na tekrar işlerlik kazandırmak istediyse de bunda da başarı sağlayamadı.
 • Kendi ekonomisi için can damarı niteliğinde olan Akdeniz limanlarına tekrar işlerlik kazandırabilmek ve bu sayede gümrük gelirlerini çoğaltmak maksadıyla Avrupalı devletlere kapitülasyon hakları tanıdı.

{ Add a Comment }