Etiket: avrupa’da

17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler

XVII. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknikte İlerleme:

Rönesans ve Reform ile modernleşen Avrupa’da skolastik düşünce yerini bilimsel gelişmelere bırakmıştır. Akıl Çağı olarak bilinen bu dönemde modern bilimin temelleri atılmış, teknik alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa’nın her yanında önemli düşünce ve fikir insanları yetişmiş, bu aydınların yazdıkları eserlerle halk eşitsizliğe dayalı bir yaşam sürdürdüğünü görmüştür. Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler sanat dallarını da etkilemiştir. Bilimsel çalışmaların daha rahat yapılabilmesi için bilimsel akademiler açılmıştır.

XVII. yüzyılda Avrupa’da bilime yön veren bilim adamlarından bazıları ve buluşları şunlardır;

John Napier : Logaritmanın bulucusu
Francis Bacon: Deney ye gözlem metodunu öne çıkarmıştır.
Galileo Galilei : Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucusu
Has Lippershey : Teleskobu bu lan kişi
Johannes Kepler : Çağdaş astronominin kurucusu
Descartes : Sklastik düşünceden sıyrılma ve Modern Felsefe’nin kurucusu
Blaise Pascal : Pascal üçgenini ve üçgen iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunun bulucusu.
isaac Newton: Yer çekimi kanununun bulucusu.
Kopernik: Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü bulan kişi

{ Add a Comment }

Haçlı Seferlerinin Sonuçları Nelerdir

Haçlı Seferleri ortaya konan gaye bakımından başarıya istenileni verememişse de Avrupa’da birtakım önemli gelişmelerin doğmasına neden olmuştur. Böylelikle Haçlı Seferleri, Avrupa’da yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır. Haclı Seferlerinin ortaya çıkardığı genel sonuçları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Doğu medeniyetine ait mallar daha yakından tanınmış ayrıca Doğu-Batı ticareti hız kazanmış, İpek ve Baharat Yolu ile Suriye ve Anadolu limanlarına ulaşan mallar, Venedik ve Ceneviz tüccarları vasıtasıyla gemiler kullanılarak Avrupa’ya getirilmiş; böylelikle de Akdeniz limanlarının önemi ön plana çıkmıştır.
  • Papa ve ona bağlı kilisenin yalancılıkları ortaya çıktığından Papalığa ve Katolik kilisesine karşı duyulan itimat temelinden sarsılmıştır.
  • Haçlı Seferlerine katılan derebeylerinin bu seferlerden geri dönmemesi Avrupa’da bulunan kralların işene yaramıştır. Çünkü derebeylerinin geri dönmemesi krallıkların yeniden güç kazanmasına zemin hazırlamıştır.
  • Haçlı Seferleri esnasında, İslam devletlerinin kültür ve medeniyeti Avrupa devletleri tarafından tanınmış, bu sayede pek çok yenilik, Avrupa’ya gitmiştir. Kağıt, pusula, barut, matbaa vs. bunların önde gelenleridir.
  • Coğrafya Keşifleri
  • Rönesans
  • Reform, gibi önemli hadiselerin de alt yapısı oluşmaya başlamıştır.
  • İslam ülkeleri, özellikle de Anadolu, Haçlı Seferleri sonucunda çok büyük tahribata uğramıştır.
  • Haçlı Seferlerinin Türkler açısından önemli bir neticesi de olmuştur. Zira bu akınlara karşı başarılı mücadeleler sergileyen Türklerin İslam dünyasındaki prestiji ve önemi yükselmiştir.

{ Add a Comment }

Haçlı Seferlerinin Sonuçları – Maddeler Halinde

Dini Sonuçları:

✓ Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan güven azalmıştır. Katolik Kilisesi zayıflamıştır.
✓ Kilisenin gücü azalınca Skolastik düşünce zayıflamış bilim, sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalar hızlanmıştır.
✓  Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen yerler Müslümanların elinde kalmıştır.

Ekonomik Sonuçları:

✓ Doğu-batı arasındaki ticari ilişkiler gelişmiş, Akdeniz’deki limanların Önemi artmıştır.
✓ Seferlerin mali ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kralların İtalya bankerlerinden borç para almaları bankacılık sektörünün gelişmesine ortam hazırlamıştır.
✓ Anadolu, Suriye, Filistin toprakları savaşlarda zarar gördüğünden buralardaki Türk ve İslam devletleri ekonomik yönden olumsuz etkilenmişlerdir.

Siyasi Sonuçları:

✓ Avrupa’daki soyluların ve derebeylerinin birçoğunun seferler şırasında ölmesi, feodalite rejiminin zayıflamasına neden olmuştur.
✓ Avrupa’da merkezi krallıklar güç kazanmıştır.
✓ Türklerin batıya ilerleyişleri bir süreliğine durmuştur.
✓ Türklerin elinde bulunan Batı Anadolu Bizans’ın eline geçmiştir.
✓ Haçlılara karşı mücadele eden ve İslam dünyasını Haçlılara karşı koruyan
✓ Türklerin İslam dünyamdaki saygınlığı artmıştır.

Sosyal Alandaki Sonuçları:

✓ Avrupa’da hayat standartları yükselmiş, ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır.
✓ Derebeylerinin zayıflaması sonucu köylüler yeni haklar elde etmişlerdir.

Bilim ve Teknik Alandaki Sonuçları:

✓ Avrupalılar Müslümanlardan kâğıt, matbaa, barut ve pusulayı öğrenmiş, bunları Avrupa’ya götürerek bilim ve teknik alandaki gelişmeleri hızlandırmışlardır.
✓ Avrupalılar Türk ve İslam dünyasını daha yakından tanıyarak faydalanmışlardır.

{ 1 Comment }