Türkler İslamiyet’i siyasi bir baskı sonuca ile değil kendi istekleriyle ye Talas Savaşı sonrası gelişen ticaret sonucu Müslüman tüccarlar aracılığıyla tanıyarak benimsemişlerdir. İslam dinini kabul etmelerini kolay taştıran etkenlerden bir diğeri de kendi eski inanışları ile İslam dini arasındaki ben-zerliklerdir. Bunlar;

– İslamiyetteki Allah inancı ile Türklerdeki Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlik,
– İslamiyet’teki Cihat düşüncesi ile Türklerdeki Cihan hakimiyeti düşüncesi arasındaki benzerlik,
– Öldükten sonra dirilme inancının (ahiret) her ikisinde de bulunması,
– Kurban anlayışının her iki dinde de bulunması
– Başta temizlik olmak üzere ahlaki kuralların her iki dinde de önemsenmesi.

Tarihte başka dönemlerde de görüldüğü üzere insanların en zor değiştirdikleri şeylerin başında, yüzyıllardır devam ettirdikleri kültürleri gelmektedir. Birçok topluluk bu şekilde baskı ile karşılaşınca varlık yokluk mücadelesi vererek benliğini korumaya çalışmıştır.

Türkler de Orta Asya’dan itibaren özellikle Çinlilere karşı kimliklerini koruma mücadelesi vermiştir. Bağımsızlıklarını ve öz benliklerini korumayı önemli gören Türkler Çin’in hakimiyetine girmektense Orta Asya’dan göç etmeyi göze almışlardır. Orta Asya’dan göç eden Türklerden bazıları git-tikleri coğrafyalarda farklı dinlerle tanışmışlardır. Musevilik, Hristiyanlık ve diğer dinleri tercih eden Türkler zamanla öz benliklerini kaybederek yok olmuşlardır. Ancak yukarıda ifade edilen benzerliklerden dolayı İslam dini Türklerin benliğini kaybettiği değil bilakis yeni bir sentez ile bugünlere ulaş-masını sağlayan nedenlerden biri olmuştur.