Gelişim ve Büyümenin Farkları:

Çocuğun doğumdan, hatta doğum öncesinden itibaren çeşitli aşamalarda gelişim sürecine ilişkin görüş sahibi olabilmek için “gelişim” kavramını doğru olarak bilmek gerekmektedir. Gelişim kavramı, genellikle büyüme ve olgunlaşma kavramları ile karıştırılmaktadır. Büyüme, vücudun boy ve ağırlıkça artış göstermesidir. Bu nedenle, fiziksel özellikler için kullanılır. Gelişim ise fiziksel özelliklerle birlikte diğer (zihin, dil, sosyal, duygusal, cinsel) özellikler için de kullanılır. Olgunlaşma, kişinin herhangi bir çaba harcamaksızın, doğuştan getirdiği özelliklerin zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkmasını ifade etmektedir. Gelişim, olgunlaşmayı da içine alan bir kavramdır.

Doğum öncesinden başlayarak, yaşamın sonuna kadar kişinin geçirmiş olduğu değişiklikleri açıklayan bir süreçtir. Bu değişiklikler, çocuğun önceki durumu ile karşılaştırıldığında sonuç üç şekilde açıklanabilir: Karşılaştırma yapıldığında daha kötü bir duruma geçiş gözleniyorsa “gerileme”, herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş ise “duraklama”, daha iyi bir duruma geçiş söz konusu ise “gelişme” kavramları, çocuğun mevcut durumunu açıklamaktadır.

Bu nedenle, anne babaların çocuğun gelişim özelliklerini ifade eden olası değişikliklerin neler olduğu, sırası, ne şekilde gerçekleştiği, nelerden etkilendiği ve yapılması gerekenler konularında bilinçlenmeleri, çocuklarının gelecekleri açısından büyük Önem taşımaktadır. Gelişimde, çocuktan çocuğa farklılıklar bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan, bütün çocuklardan beklenen, gelişime ilişkin ortak özelliklerin neler olduğunun bilinmesidir. Gelişimde farklılık yaratan durumlar; çocuğun doğuştan getirdiği genetik özellikler ve onu etkileyen çevresel (anne baba ve çocukla ilgili diğer kişilerin tutum ve davranışları, çocuğun yaşadığı ortamın koşulları, temel gereksinimlerinin karşılanma durumu, çocuğa sunulan eğitim materyalleri, okul, öğretmen ve arkadaş çevresiyle etkileşimi vb.) özelliklerdir.

Çocuklarda gelişim farklılıkları başlangıçta büyük ölçüde genetik etmenlere bağlı olmakla birlikte, daha sonraları dış çevrenin etkileri giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Çevresel etmenlerin etkisiyle çocukların öğrenme, düşünme, hissetme ve davranma biçimlerinde Önemli değişiklikler yaratmak mümkündür.

Her çocuk, kendisini etkileyen çok çeşitli etmenlere bağlı olarak kendine özgü bir gelişme biçimi göstermektedir. Anne babalar, çocuklarının iyi gelişmesi Fiziksel ve Motor Gelişim ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için en önemli sorumluluğu üstlenmektedirler. Bununla birlikte, çocuğun büyük ölçüde yaşamın çok küçük yaşlarında belirlenen gelişme seyrini değiştirmek için yapılabilecekler sınırlı kalabilmektedir. Bu nedenle, yaşamın ilk yıllan, kritik yıllar olarak adlandırılmaktadır. Özellikle, 0-6 yaşlardaki gelişim ve bu süreci etkileyen etmenler, gerek çocuk, gerek anne babalar, gerekse toplum için son derece önemli görülmektedir.