İyi Bir Paragrafın Özellikleri:

İyi düzenlenmiş bir paragraftan herhangi bir cümle çıkarılamaz. Dil, doğru ve güzel kullanılarak cümleler arasındaki dil ve anlam kaynaşması sağlanır. Bir paragrafta dil ve düşünce bağlantısı iyi kurulmamışsa anlatımın, dolayısı ile düşüncenin akışı bozulur.

Söylenmesi gerekenden az veya çok cümleye yer verilmez çünkü bu durum paragrafın yapısında düzensizliğe sebep olur. Cümleler belli bir düzende sıralanır, bir bütünlük oluşturur; bu bütünlük dil ve düşünce bağlayıcıları ile oluşturulur. Paragrafta anlatılmak istenenin (ileti) doğru anlaşılabilmesi için, “duruluk, açıklık, özlülük, akıcılık, yalınlık, tutarlılık, doğallık” gibi temel anlatım ilkelerine uyulması gerekir.

Duruluk: Paragrafta gereksiz ifadelere yer verilmemesidir. Başka bir deyişle düşüncelerin olabildiğince az sözcükle anlatılarak cümlelerin gereksiz yere uzatılmamasıdır. Duru bir anlatımdan tek sözcük çıkarılamayacağı gibi, tek sözcük de eklenemez. Duru bir anlatımda süs ve özentiden kaçınılır, bağlayıcı ögeler titiz bir şekilde kullanılır.

Açıklık: Paragrafta anlatılanların kuşkuya, belirsizliğe yer vermeyecek biçimde kolayca anlaşılır olmasıdır. Farklı yorumlara açık ve farklı anlama gelen anlatım açık bir anlatım değildir. Düşüncelerin kolayca anlaşılabilmesi; o düşüncelerin iyi düzenlenmiş, anlatımının açık seçik olmasına bağlıdır. Anlatımda açıklık; sözcüklerin, deyimlerin uygun yerde ve anlamda, noktalama işaretlerinin eksiksiz ve yerli yerinde kullanılmasıyla sağlanır.

Özlülük: Paragrafta az sözle çok şey anlatmaya özen göstermektir. Gerekli olduğu kadar sözcük kullanarak okuyucuyu düşündüren, onun söylenenlerden yola çıkarak çağrışımlara ulaşmasına olanak veren, derinliği ve anlam yoğunluğu olan anlatım, özlü bir anlatımdır.

Akıcılık: Paragrafın okuru sıkmadan, bir çırpıda ve istekli bir biçimde okunmasını sağlamaktır. Bunun için de okurken kulağa hoş gelmeyen ses ya da sözcükler kullanılmamalı, duygular tutarlı bir şekilde sıralanmalıdır.

Yalınlık: Paragrafı oluşturan cümleleri gereksiz süslemelerden, özentili ifadelerden ve basmakalıp söyleyişlerden uzak bir şekilde kurmaktır. Yalın anlatımda düşünceleri; dolambaçlı yollara sapmadan doğrudan ortaya koymak, sözcükleri zorlamasız kullanmak ve tekrara düşmemek önemlidir.

Tutarlılık: Paragrafta yer alan düşüncelerin çelişkiden uzak, birbiriyle uyumlu bir şekilde anlatılmasıdır. Tutarlı bir anlatımda paragrafı oluşturan cümleler birbirini desteklemeli, düşünceyi anlaşılır duruma getirmelidir.

Doğallık: Paragrafta duygu ya da düşünceyi içten geldiği ya da olduğu gibi anlatmaktır. Doğal anlatımda, gerçeklik duygusu zedelenmemeye çalışır, yapaylıktan uzak durulur.

Özgünlük: Paragrafta anlatılan duygunun, düşüncenin, kavramın ya da bir gerçeğin anlatımının, anlatana özgü nitelikler taşımasıdır. Özgünlük, paragrafın içeriğinde ya da biçiminde olabileceği gibi her ikisinde de olabilir.