Etiket: anadolu

Celali (Anadolu) İsyanlarının Nedenleri – Sonuçları

Celali (Anadolu) İsyanlarının Nedenleri

 • Devlet ve eyalet yönetimlerinin bozulması,
 • Ekonomik durumun kötüleşmesi,
 • Verginin ağırlaşması sonucu köylünün tarım yapmayı bırakması,
 • Eyaletlerde görevli idarecilerin keyfi davranışları,
 • Tımarlı Sipahilerin ihmal edilmesi,
 • Kadıların haksız kararları ve rüşvetin yaygınlaşması,
 • İltizam sisteminin yaygınlaşmasıyla daha önce sipahilerin elindeki dirliklerin hazineye geçmeye başlaması,
 • İran ve Avusturya Savaşlarının uzun sürmesi,
 • Beylerbeyi, Sancakbeyi ve Tımarlı Sipahilerin savaşta bulunmalarından kaynaklanan otorite boşluğunun isyancılar tarafından değerlendirilmesi.

Celali (Anadolu) İsyanlarının Özellikleri

 • Celali isyanları ilk olarak Sultan Selim zamanında başlamıştır.
 • Toplumun sosyo – ekonomik dengelerinin bozulmasının ayaklanmaların çıkmasında etkisi vardır.
 • Devlet, ayaklanmaların nedenlerini ortadan kaldırmak yerine isyancıları öldürmüş ve sert önlemler almıştır.

Celali (Anadolu) İsyanlarının Sonuçları

 • Anadolu’da huzur ve güvenlik bozuldu.
 • Tımar sisteminin bozulması ve köylünün toprağını terk etmesi ile tarımsal üretim azaldı.
 • Tımarlı sipahilerin düzenli ordu özelliğini kaybetmesiyle ordudaki ve toplum üzerindeki etkileri giderek azaldı.
 • Üretimin durması ve vergilerin düzenli olarak toplanamaması devletin gelirlerini azalttı.
 • Halkın bir kısmının toprağını terk ederek şehirlere göç etmesi şehirlerde nüfusun ve işsizliğin artmasına neden oldu.
 • Celali İsyanları Osmanlı Devleti’nin dış politikasını da olumsuz etkiledi. Avusturya ve İran ile yapılan savaşlarda tavizler verilmesine neden olmuştur.

Celali İsyanları‘nın, dini ve mezhepsel bir yönü bulunmamaktadır. İsyancılar devlet düzenini değiştirmeyi amaçlamamışlardır. Daha çok adaletsiz uygulamalara karşı gelmişlerdir.

{ Add a Comment }

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Anadolu’da Gelişmeler

Fatih Döneminde Anadolu’da Yapılan Fetihler:

İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’da birliği ‘sağlamaya çalışan Fatih;

 • Karadeniz seferine çıkarak, Amasra’yı Cenevizlilerden almıştır. (1459)
 • Sinop ve Çevresini ele geçirerek Candaroğulları beyliğine son vermiştir. (1460)
 • Trabzon’u ele geçirerek, burada Bizans’ın son kalıntısı olan Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmıştır. (1461)

Karadeniz seferi sonucunda;

 • Kuzey Anadolu Osmanlıların eline geçmiş, Sinop ve Trabzon
  gibi iki önemli limanın Osmanlıların eline geçmesiyle İpek yolunun Anadolu’daki kontrolü sağlanmıştır.

Karaman seferine çıkarak;

 • Osmanlı Devleti’ne karşı ilk zamandan beri cephe alan Karamanoğulları beyliğine son verilmiştir.

Karaman seferi sonunda;

 • Osmanlıların Anadolu Türk birliğini kurma yolunda en büyük rakipleri olan Karamanlılar etkisiz hale getirilmiştir. Doğu Anadolu’da kurulmuş bir Türk devleti olan Akkoyunlular, Karamanoğulları ve Venediklilerle Osmanlı Devleti’ne
  karşı işbirliği yapmışlar ve Osmanlı topraklarına saldırmışlardı. Bu gelişme üzerine Fatih bu defa da Akkoyunlular üzerine yürüyerek Otlukbeli Savaşı’nı yapmıştır. (1473)
 • Otlukbeli Savaşı sonucunda, Akkoyunlular mağlup olmuş ve Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, Osmanlı Devleti Anadolu’daki Türk birliğini gerçekleştirmek konusunda büyük bir rakipten daha kurtulmuştur.
 • İslam dünyasında liderliği düşünen Fatih, Hicaz’ı elinde bulunduran Memlüklerden Hac yollarındaki su kuyularını tamir ettirebilmek için izin istemiş ancak, Memlükler bu teklifi reddedince aradaki gerginlik iyice artmıştır.

{ Add a Comment }

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar – Kısaca

İstanbul Kuşatması İçin Osmanlının Yaptığı Hazırlıklar:

 • II. Mehmet, Balkan devletleriyle anlaşma yaparak buradan gelebilecek tehlikeyi önlemiştir. Anadolu’da Osmanlı topraklarına saldıran Karaman Beyliği üzerine sefere çıkarak, Karamanoğulları’nı itaat altına almış ve bir anlaşma yapmış, böylece Anadolu’ da güvenliği sağlamıştır.
 • Daha önce Yıldırım Beyazıt’ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı’nın karşısına, boğazın kontrolünü sağlamak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmış.
 • İstanbul surlarını yıkabilecek büyüklükte toplar, aşırtma gülle atabilen havan toplan döktürülmüş, kuleler ve mancınıklar yaptırılmış
 • Donanmaya yeni gemiler katılmış ve bu gemilere de toplar yerleştirilmiştir.

{ 1 Comment }

Osmanoğullarının – Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi

Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Osmanoğulları, Malazgirt Savaşı‘nı takip eden dönemde Anadolu’ya girmiş, önce Ahlat’a, daha sonra da Ankara yakınlarındaki Karacadağ civarına yerleştirilmiştir.

Burada da bir süre kalan aşiret, Bizans sınırına doğru ilerleyerek Bilecik yakınlarındaki Söğüt, Domaniç yörelerini yurt edinmiştir.

Osmanoğullarının kurduğu uç beyliği, Kösedağ Savaşı‘ndan sonra ortaya çıkan parçalanmış siyasi yapı içinde Anadolu beyliklerinin en güçsüz olanlarından biri idi. Buna rağmen kısa zamanda örgütlenmesini tamamlamış ve planlı fetih hareketlerine girişmiştir.

Beylik Osman Bey döneminde 1291’e kadar, diğer Anadolu beyliklerinden birisi olan Çobanoğullarına bağlı olarak yaşamıştır.

Osmanlı Beyliği bağımsızlıktan İstanbul’un fethine kadar geçen dönemde önemli bir coğrafyayı egemenliği altına almıştır. Kuruluş Dönemi olarak nitelendirilen ve yaklaşık 150 yıl süren bu dönemde gerçekleştirilen hızlı ve kararlı yayılışta bir takım faktörler etkili olmuştur.

{ Add a Comment }

Türkiye Selçuklu Devletinin Gerileme ve Yıkılış Dönemi

Alaeddin Keykubat’ın öldürülmesinden sonra tahta geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve vezir Saadettin Köpek’in kötü yönetimi Selçukluların eski güçlerini ve otoritelerini kaybetmelerine neden olmuştur.

Babailer (Baba İshak) İsyanı: Moğol baskısından Anadolu’ya kaçan birçok Türkmen yer ve otlak sıkıntısı nedeniyle ekonomik sorunlar içindeydi. Devletin bu dönemde sıkıntılı olması ve yanlış politikaları nedeniyle bir Türkmen şeyhi olan Baba İshak peygamberlik iddiasıyla Adıyaman’da ayaklanmıştır. Tokat ve Amasya’ya kadar yayılan isyanın güçlükle bastırılması (1240) Moğolları Anadolu’yu istila etme konusunda cesaretlendirmiştir.

Kösedağ Savaşı (1243): Anadolu’yu hâkimiyet altına almaya çalışan Moğollar, Babailer İsyanı’nın güçlükle bastırılması üzerine harekete geçmiş ve Erzurum’a girip ilerlemeye başlamıştır. Bunun üzerine II. Gıyaseddin Keyhüsrev büyük bir orduyla Moğollar üzerine yürümüş, taraflar Erzincan’ın batısındaki Kösedağ’da karşılaşmışlardır. Bu savaşta Selçuklular başarısız olarak dağıldılar.

Savaşın sonuçları,

 • Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.
 • Türkiye Selçuklularına bağlı devlet ve beyliklerin bağımsız olmasıyla Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.
 • Sivas, Kayseri, Erzurum ve Erzincan gibi önemli merkezler tahrip edilmiştir.
 • Selçukluların Moğol hâkimiyetine girmesiyle merkezi otorite bozulmuştur.
 • Moğolların ağır vergiler koymaları ve halkı yoksulluğa itmeleri nedeniyle ekonomik yapı bozulmuştur.
 • Moğol baskısından kaçan Türkmenler batıya giderek bu bölgede Türk nüfusunun artmasına neden olmuşlardır.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra Anadolu Moğolların kontrolündeki Selçuklu şehzadeleri tarafından yönetilmiş ve Selçuklular bir daha toparlanamamışlardır. Son hükümdar II. Mesud’un ölümüyle devlet yıkılmıştır. (1308)

Türkiye Selçukluları,

 • Türkmenleri bir çatı altında toplayarak Anadolu Türk birliğini sağlamışlardır.
 • Anadolu’da Türk kültürünün gelişmesini ve devamlılığını sağlamışlardır.
 • Anadolu’yu ve İslam dünyasını Haçlılara ve Bizans’a karşı korumuşlardır.
 • Anadolu’yu canlı bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir.

{ Add a Comment }

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’nun Durumu

Büyük Selçuklularla Bizans İmparatorluyu arasında yapılan 1071- Malazgirt Savaşı’nın Türkler tarafından kazanılması ile Türkiye Tarihi denilen dönem başlamıştır. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da;

– Malazgirt yenilgisinin şokuyla geri çekilen ve Anadolu’yu savunmasız bırakan Bizans,
– Bizans’ın egemenliği altında bulunan Rum, Ermeni ve Süryani topluluklar,
– Anadolu’nun doğusundan ise Malazgirt Zaferi ile artık Anadolu’nun tamamını almayı hedefleyen Türkler bulunmaktaydı.

Anadolu toprakları yıllarca süren mücadelelerden dolayı (Bizans – Sasani) harabeye dönmüş ve halkın birçoğu yaşadıkları bölgeyi terk etmiştir. Coğrafyanın en güçlü devleti olarak görülen Bizans İmparatorluğunun da otoritesinin giderek zayıflaması bu toprakların ele geçirilmesini kolaylaştırmıştır.

Büyük Selçukluların en önemli sosyal meselelerinin başında, doğudan devam etmekte olan Türk göçleri sonucu topraklarına gelen Türk boylarına uygun yurtlukların bulunması gelmektedir. Büyük Selçuklular Çağrı Bey zamanında başlattıkları akınlar ile tanıma imkânı buldukları Anadolu topraklarını, Malazgirt Savaşı ile ele geçirip bu Türk boylarına yurt edindirmeyi hedeflemişlerdir.

Alparslan ve oğlu Melikşah döneminde hızlanan bu Anadolu politikası sonucu, hanedan üyesi Selçuklu prensleri ve diğer ordu komutanları ele geçirdikleri bölgelerde Büyük Selçuklulara bağlı beylikler kurmuşlardır.

Anadolu’da kurulan bu ilk beyliklerin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri sonucu Anadolu kısa sürede Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır. Bu beylikler iç işlerinde serbest hareket etmişlerdir. Büyük Selçukluların yıkılmasıyla da bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.

{ Add a Comment }