Alemdar Mustafa Paşa Olayı ve Islahatları:

3. Selim taraftan olan, Rusçuk âyanı Alemdar Mustafa Paşa, askerleriyle İstanbul’a gelerek 3.Selim’i yeniden padişah yapmaya kalkmış ancak; III. Selim’in öldürülmesi üzerine Mustafa Alemdar Paşa, IV. Mustafa’yı tahttan indirmiş ve 2.Mahmut’u tahta çıkarmıştır.

Alemdar Mustafa Paşa’nın girişimiyle Padişah olan 2.Mahmut, Alemdar’ı sadrazamlığa getirmiştir. Kendisi de eski bir âyan olan Alemdar Mustafa Paşa, âyanları otorite altına almak için onlarla Sened-i İttifak adında bir sözleşme imzalamış, bu sözleşmeyi 2.Mahmut’a da imzalatmıştır. Bu sözleşmeye göre;

  • Ayanlar merkezin otoritesini kabul edecek ve yapılacak olan ıslahatları destekleyecek
  • Padişaha ait olan bazı yetkiler, âyanlar tarafından kullanılabilecek, devlete ait işlerde âyanlara danışılmadan karar verilmeyecek
  • Böylece âyanların varlığı devlet tarafından kabul edilmiştir.
  • Sened-i İttifakla Osmanlı tarihinde ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırmıştır.
  • Sened-i İttifak, Osmanlı Devleti’nin otoritesinin kaybolduğuna, âyanlara bile söz geçiremeyecek hale geldiğine bir kanıttır.

Bu olumsuzluğun yanında, âyanların merkeze bağlanmalarını sağladığı için de olumlu bir gelişmedir.

Alemdar Mustafa Paşa, Sekban-ı Cedit adında yeni bir askeri ocak açmıştır. Nizam-ı Cedit Ocağı yerine kurulan batı tarzı bu askeri ocağa yeniçeriler tepki göstermiş, ocak kapatılmış ve Alemdar öldürülmüştür.

Osmanlı Devleti’nde bu iç gelişmeler yaşanırken, diğer yanda Rusya ile savaş devam etmekteydi. Osmanlı bu savaşı kaybetmiş, Bükreş Antlaşması (1812) imzalanmıştır.

Bükreş Antlaşmasına göre:

  • Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti’nde kalacak
  • İki devlet arasında Prut Nehri sınır olacak
  • Osmanlı Devleti, Rusya’nın isteği üzerine Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıyacaktı.
  • İlk defa bir Osmanlı ulusuna ayrıcalık tanınması açısından olumsuz bir olay olmuş, taviz verilmesi diğer uluslara örnek oluşturmuş, bu nedenle dağılmanın hızlanmasında rol oynamıştır.