1) MENDERES: Akarsular eğimin azaldığı bölümlerde enerjilerini büyük ölçüde kaybederler. Hızı azalan akarsu-yun yük taşıma potansiyeli azalır. Bunun sonucunda ortaya çıkan akarsu kıvrımlarına menderes denir. Menderesler bir yandan dışbükey kıvrımın temas ettiği bölümü (çarpak) aşındırır. Diğer taraftan içbükey kısma (yığınak) kopardığı materyalleri biriktirir. Menderesin bu salınımları ovaların sürekli alüvyonla beslenmesini ve verimli olmasını sağlar.

Bilgi Notu: Menderesler başlangıçta küçük salınımlar yaparlar. Ancak zamanla kıvrımların boyu büyür ve en sonunda büyük kıvrımlar kopar. Bu sayede ovalarda akarsular yıl içinde sürekli yer değiştirir.

2) SEKİ (TARAÇA): Akarsu yatağında görülen basamak ve düzlük parçalarına seki adı verilir. Sekiler akarsuyun eski yataklarını gösterir. Sekinin oluşabilmesi için çeşitli faktörler gereklidir. Bunlar;

– Akarsu havzasının tektonik olarak yükselmesi,
– Deniz seviyesinin değişmesi,
– Farklı sertliklerdeki kayaçların yatay tabakalar halinde bulunmasıdır.

Yatağını kazarak genişletmiş geniş tabanlı bir vadi eğer tektonik olarak yükselirse, yatağını yeniden kazmaya başlar. Böylece eski akarsu yatağı basamaklar halinde yüksekte kalır. Sekilerin oluşumunda hem iç hem de dış kuvvetler etkilidir. Ülkemizdeki akarsuların tümünde sekiler görülür. Bu durumun oluşmasında Türkiye’nin tektonik bakımdan aktif bir ülke olmasının yanı sıra denizlerimizde seviye değişimlerinin fazla olması da etkili olmuştur.