Etiket: ahmet

3. Ahmet Dönemi Osmanlı – İran İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin İran Siyaseti:

XVIII. yüzyılda İran’da iç karışıklıklar başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Rusya ve Osmanlı Devleti harekete geçti. Rusya İran‘a saldırınca, Osmanlı Devleti de İran’a girmiştir. Fransa’nın ara buluculuğu ile Osmanlı Devleti’ne Rusya arasında savaş olmadan 1724 yılında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

1724 İstanbul Antlaşmasına göre;

İran’ın kuzeyi Rusya’ya, batısı ise Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

1724 İstanbul Antlaşması ilk Osmanlı – Rus İttifakı olmuştur.

III. Ahmet‘in tahttan çekilip, I. Mahmut‘un başa geçtiği dönemde İran Osmanlı Devletinin ele geçirdiği toprakları geri almak İsteyince Osmanlı – İran savaşları başlamıştır. Osmanlı kuvvetlerinin Tebriz ve Hamedan‘ı alması üzerine İran barış istemiş, bunun üzerine 1732 yılında Ahmet Paşa Antlaşması imzalanmıştır.

1732 Ahmet Paşa Antlaşmasına göre;

 • Tebriz; Kirman, Hamedan İran’da,
 • Tiflis ve Dağıstan Osmanlı Devleti’nde kalmıştır. ;

Ahmet Paşa Antlaşmasından sonra İran’da taht değişikliği olmuş, Safevi hanedanına son veren Avşar Türklerinden Nadir Şah tahta geçmiş ve yapılan antlaşmayı tanımayarak Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Bu savaşlar aralıklarla 1746 yılına kadar devam etmiştir. 1746 yılında imzalanan Kerden (II. Kasrışirin) Antlaşması ile Zağros Dağları sınır kabul edildi. Bu tarihten sonra başka herhangi bir savaş olmamıştır.

{ Add a Comment }

3. Ahmet Dönemi Osmanlı -Venedik İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin Venedik Siyaseti:

Mora halkının Venedik idaresinden memnun olmayıp Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine Venedik ile savaş yapılarak. Mora alınmıştır. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile kaybettiği Mora’yı 1715’te geri almıştır. Bu durum Avusturya ile Osmanlı Devleti‘ni karşı karşıya getirmiştir.

{ Add a Comment }

4. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları:

 • Mehmet‘in sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa genel olarak maliye alanında ıslahatlar yapmıştır,
 • Has ve zeamet’ten gelen gelirlerin doğrudan doğruya hazineye girmesini sağladı.
 • Devlet idaresi içinde rüşvet alınmasını önlemeye çalıştı.
 • Osmanlı tarihinde “bilinen ilk bütçeyi hazırladı.
 • Bütçe ortadan kaldırmak için saray masraflarını kıstı.
 • Saray masraflarını; kısması çıkarı zedelenen insanları rahatsız etmiş ve bu kişiler sadrazamın idam edilmesine neden olmuştur.

KÖPRÜLÜLER DEVRİ

Osmanlı İmparatorluğu‘nda 1656 ile 1683 yılları arasını kapsayan ve Köprülü ailesinden sadrazamların görev yaptığı ve Osmanlı Devleti’nin toparlanması ve istikrarı için bir fırsat yakalanan tarihi döneme verilen isimdir. Köprülüler dönemi; Kanuni dönemini hatırlatan istikrarlı bir toparlanma dönemi olmuştur.

Köprülü Mehmet Paşa Islahatları:

Köprülü Mehmet Paşa kendisine sadrazamlık teklif edildiği zaman, hu görevi bir takım şartları kabul edildiği takdirde alacağım ifade etmiştir. Bu sıra dışı duruma rağmen padişah şartları kabul etmiştir. Bu şartlar şunlardır:

 • Raporları geri çevrilmeyecek,
 • Yapacağı atama ve görevden almalara kimse karışmayacak,
 • Kendisi hakkında bir şikâyet olduğunda, kendisi dinlenilmeden karar verilmeyecek,
 • Sarayda hiç kimse devlet işlerine karışmayacaktı.

Köprülü Mehmet Paşa’nın görevde kaldığı süre içerisinde yaptığı faaliyetler şunlardır;

 • İlk olarak İstanbul’da güvenliği sağladı.
 • Girit Savaşı’nın bir tarafı olan Çanakkale’de Venedik Cumhuriyeti’yle yapılan kara ve deniz savaşlarında başarı elde etti.
 • Kapıkulu askerlerini ve diğer devlet adamlarını kontrol altına aldı.
 • Gereksiz maaş atımlarını durdurmaya çalıştı.

Köprülü Mehmet Paşa‘nın yönetim tarzından memnun olan padişahı onun ölümü ile bu aileden olanları sadrazamlığa getirmeye devam etmiştir.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Islahatları:

Babası Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine padişah tarafından 1661 yılında sadrazamlığa getirilen Fazıl Ahmet Paşa 1676 tarihine kadar on beş yıl bu görevi sürdürmüştür. Girit, Uyvar Podolya ve Kameniçe‘nin fatihidir. Islahatları;

 • Askeri ve mali alanda yenilik çalışmaları yapmıştır.
 • Topçu sınıfını güçlendirerek orduyu düzenlemeye çalışmıştır.
 • Önemli yünlerde saraya ve devlet adamlarına hediye verilmesini yasaklamıştır.
 • Saray içi masrafları kısıp ekonomiye i katkıda bulunmuştur.
 • İstanbul Çemberlitaş‘ta bir kütüphane kurmuştur.

{ Add a Comment }

2. Ahmet Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

II. Ahmet Dönemi (1691-1695):

II.Ahmet’in de sadrazamlıkta bıraktığı Fazıl Mustafa Paşa, Avusturya’ya karşı savaşlara devam etmiştir. Önemli başarılar kazanan Mustafa Paşa, Niş, Vidin ve Belgrat’ı geri almış, Macaristan’ı da geri almak için savaşırken Avusturya ile yapılan Salankamen Savaşı’nda şehit olmuştur.

Sadrazamın ölümü üzerine ordu dağılmış ve üstünlük Avusturya’ya geçmiştir.

{ Add a Comment }

1. Ahmet Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

I. Ahmet Dönemi (1603-1617):

I. Ahmet hükümdarlığının ilk yıllarında Avusturya ile yapılan savaşlarla uğraştı. III. Murat döneminden beri devam eden savaşlar, bu dönemde yapılan Zitvatoruk Antlaşmasıyla (1606) sonuçlandı. Bu antlaşmaya göre;

 • Eğri, Kanije, Estergon Kaleleri Osmanlılarda kalacak
 • Avusturya, ödemekte olduğu yıllık vergiyi bundan sonra ödemeyecek
 • Avusturya kralı protokolde Osmanlı padişahı ile eşit olacaktı.
 • Böylece, Avusturya karşısında Kanuni’den beri devam etmekte olan Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.

I. Ahmet zamanının bir diğer önemli olayı da, İran ile yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır. (1612) Bu antlaşmaya göre;

 • Daha önce Ferhat Paşa Antlaşmasıyla İran’dan alınan yerler (Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan) geri verilmiştir.
 • Buna karşılık İran, her yıl iki yüz deve yükü ipek vermeyi kabul etmiştir.
 • Ahmet döneminin önemli olaylarından biri de ilk ciddi Celali İsyanları’nın çıkmasıdır.
 • Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin bozulması,
 • Tımar dağıtımında adaletsizlik ve bu sistemin bozulması,
 • Savaşların ağır yükü altında köylünün ezilmesi
 • Maaşlı asker sayısının artması ve maaş alamayan askerlerin haraç almaya başlamaları, bu isyanların çıkmasının nedenleridir.

Anadolu’da ilk isyan Yavuz döneminde Bozoklu Celal tarafından çıkartılmıştır. Özellikle Sadrazam Kuyucu Murat Paşa baskı ve şiddet uygulayarak bu ayaklanmaları bastırmış, ancak hâzineden önemli bir harcama yapılmış, tımar sistemine zarar vermiştir.

 • Ahmet, Osmanlı Devleti’nin saltanat sisteminde değişiklikler yapmıştır.

Ekber ve Erşed Kanunu’nu çıkartarak, bundan böyle Osmanlı hanedanının en yaşlı ve aklı başında olan üyesinin padişah olması uygulamasını başlatmıştır.

Taht kavgalarının ve kardeş öldürmelerinin önüne geçmek amacıyla çıkartılan bu kanun ve uygulama ile istenilen sonuç alınamamış, devletin başına bazen çocuk yaşta, bazen akli dengesi yerinde olmayan kişilerin geçmesine neden olmuştur.

Yapılan bir diğer uygulama da şehzadelerin sancaklara gönderilme uygulamasına son verilmiştir. Bu uygulama şehzadelerin yönetim deneyimi kazanma şansını ortadan kaldırmıştır. Şehzadelerin saray içinde kapalı tutuldukları kafes sistemi benimsenmiştir.

{ Add a Comment }

mersin escort | erotik film izle