Etiket: abdülaziz

Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ve Yaptığı Islahatlar

Abdülaziz’in Avrupa Gezisi – Yaptığı Yenilikler:

1861 yılında kardeşi Sultan Abdülmecit‘in vefatı üzerine; 31 yaşında Osmanlı tahtına çıkmıştır. Sultan Abdülaziz ülke içi ve dışıyla sık resmi temaslarda bulunmuş ileri görüşlü bir padişahtır.

Avrupa seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Bu seyahatteki amacı Osmanlı Devleti‘nin içine kapanık bir ülke olmadığını, hürriyet fikirlerinin Osmanlı Devleti’nde de ilerlediğini Avrupalı devletlere göstermek ve Rusya’ya karşı onların desteğini almaktır. Abdülaziz döneminde;

 • Osmanlı donanması yenilenmiş ve dünyanın sayılı filoları arasına girmiştir.
 • Osmanlı askerlerine döneminin son model top ve tüfekleri sağlanmıştır.
 • Posta pulu ilk kez onun zamanında dolaşıma girmiştir.
 • Eğitime önem veren Abdülaziz, yeni liseler açmış, madencilik ve tıp okullarının temellerini atmıştır.
 • Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları inşa ettirilmiştir.

Sultan Abdülaziz’in yukarıdaki ıslahatlarını gerçekleştirmesinde Avrupa seyahatinin büyük etkisi olmuştur. Çünkü bu gezi sırasında Batı’nın gerisinde kalındığı bizzat padişah tarafından görülmüştür.

Sultan Abdülaziz döneminde de Balkanlardaki bağımsızlık isteyen azınlıkların isyanları devam etmiştir. Özellikle Rusya’nın kışkırtmalarıyla Bosna, Hersek, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’da isyanlar çıkmıştır.

{ Add a Comment }

Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861–1876)

Abdülaziz Döneminde Yapılan Islahatlar:

Abdülaziz döneminde eğitim alanında önemli yenilikler yapılmış; Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye, Eczacı mektebi, Çarkçı mektebi ve Darül Muallimat (kız öğretmen okulu) açılmıştır. Yetim Müslüman çocuklar için Daruşşafaka kurulmuştur. 1869’da kabul edilen genel eğitim tüzüğüne göre (Maarif-i Umumiye Nizamnamesi) öğretim aşamaları, ilkokula hazırlıktan yüksek okula kadar planlanmıştır.

Abdülaziz döneminde Bahriye Nezareti kurulmuş ve güçlü bir donanma oluşturulmuştur. Ayrıca Deniz Ticaret Kanunu çıkarılmıştır. Bu dönemde yeni çıkan kanunların yayınlandığı Düstur dergisi çıkarılmaya başlanmıştır. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon temeli İslam hukukuna dayanan ve Mecelle adı verilen bir medeni kanun hazırlamıştır. II. Abdülhamit döneminde yürürlüğe giren Mecelle Yeni Türk Devleti’nin Medeni Kanun’u Kabul etmesine kadar yürürlükte kalmıştır.

Abdülaziz döneminde hiçbir savaşa girilmemiş, fakat Rusya’nın emelleri “Panislavist Politika” haline gelerek özellikle Balkanlar üzerinde etkili olmuştur. Abdülaziz, Fransa ve İngiltere’ye gezi düzenlemiş, bu gezi sırasında yüklü miktarda dış borç almıştır. Alınan bu borçlarla donanma yenilenmiştir.

 • Abdülaziz, ilk dış ülke gezisine çıkan Osmanlı padişahıdır.
 • Osmanlı tarihinin en ağır dış borcu bu dönemde alınmış, ileride faiz yükü ile ödenmesi zorlaşınca Avrupa devletleri ile sorun oluşturmuştur.

Abdülaziz döneminin en önemli olaylarından biri de Süveyş Kanalı’nın açılmasıdır. (1869)

  • Mısır valisinin Fransa’nın desteğiyle açtığı Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlamış, böylece Avrupa’dan Hint Okyanusu’na giden yol kısalmıştır.
  • Süveyş Kanalı’nın açılması, Mısır’ın ve Doğu Akdeniz’in stratejik önemini daha da arttırmış, İngiltere için bu bölge hayati değer haline gelmiştir. (İngiltere’nin sömürgelerine giden en kısa yol olmuştur.)
  • Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ticareti yeniden canlanmış, Ümit Burnu Yolu önemini kaybetmiştir.

Tanzimat döneminde batılı düşünceyi benimseyerek yetişen aydınlar, (Yeni Osmanlılar, Jön Türkler) Osmanlı ülkesinin kurtuluşunun, batılılaşmaktan ve demokratik anayasal yönetim kurulmasından geçtiğini düşünüyor ve meşruti yönetime geçilmesini istiyorlardı. Bu aydınlar meşrutiyeti ilan etmeye yanaşmayan Abdülaziz’i tahtan indirip yerine V. Murat’ı geçirmiş ancak onun padişahlık yapamayacağını görünce meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren II. Abdülhamit‘i tahta çıkarmışlardır.

 • Abdülaziz, yenilik isteyenlerce tahtından edildiği için, ilk defa yenilikçi kesim padişaha karşı gelerek değişiklik gerçekleştirmiştir.

Çünkü bu zamana kadar, hep yeniliğe karşı olanlar padişah değişikliği yapmıştı.

2. Abdülhamit, Genç Osmanlılar tarafından tahta çıkarılmış ve Kanun-i Esasi’yi yürürlüğe koymuştur.

{ 1 Comment }

mersin escort | erotik film izle