31 Mart Olayı ve II.Meşrutiyet Hakkında Kısaca Bilgi:

2.Abdülhamit’in Mebuslar Meclisi’ni kapatıp Kanuni Esasi’yi yürürlükten kaldırılması üzerine meşrutiyet yanlıları Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurarak örgütlenmeye başladılar.

İttihatçılar, İngiltere’yle Rusya’nın Reval’de Boğazlar sorununu görüşüp, Makedonya’da ıslahat yapılmasını istemeleri üzerine, imparatorluğu dış müdahalelerden koruma ve çok uluslu yapıyı muhafaza etme düşüncesiyle, kendilerine bağlı birliklerle Enver ve Niyazi beyler Manastır ve Selanik’te ayaklanarak meşrutiyetin ilan edilmesini istemişlerdir. 2. Abdülhamit bu gelişmeler üzerine meşrutiyeti ikinci kez 23 Temmuz 1908’de yeniden ilan etmiş ve Kanun-i Esasi’yi yürürlüğe koymuştur.

Meşrutiyetin ilan edildiği dönemde Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i kendi topraklarına katması, Girit’in Yunanistan’a bağlanma kararı alması gibi gelişmeler devlet otoritesini ve meşrutiyeti yıpratmıştır. Bu dönemde esen özgürlük rüzgârlarının etkisiyle kadın hareketleri ve işçi grevleri meşrutiyet rejimine tepkileri artırmış, Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ve halkın dini duygularının istismarı sonucunda 31 Mart İsyanı (13 Nisan 1909 / 31 Mart 1325) çıkmıştır.

Rejime karşı düzenlenen bu isyan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönlendirdiği Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır. Hareket Ordusu’nun Kurmay Subaylığını Mustafa Kemal yapmıştır. Olayda rolü olduğu ileri sürülen 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine V. Mehmet Reşat geçirilmiştir.

BİLGİ NOTU: Hareket Ordusu’nun 31 Mart Vak’asını bastırmasıyla,

    • Sarayın etkisi kırılmıştır.
    • Ordu yeniliklerin ve rejimin koruyucusu olmuştur.
    • Kanun-i Esasi’de köklü değişiklikler yapılmıştır.