Etiket: 2.mahmut döneminde

2.Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültürel Alanda Islahatlar

II.Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültürel Alanda Yapılan Islahatlar:

 • Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim veren kurumlar açıldı.
 • İlköğretim zorunlu hale getirildi.
 • Avrupa‘ya İlk kez öğrenci gönderildi.
 • Yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için Rüştiye (Ortaokul) ve Mekteb-i Ulumu Edebiye gibi orta dereceli okullar açıldı.
 • Kız rüştiyeleri kuruldu.
 • Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye Bunun yanında Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu), Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Fakülteleri), Mızıka-yı Hümayun (Bando Okulu) gibi yüksekokullar açıldı.
 • Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.

2.Mahmut döneminde Avrupa tarzında okulların açılması ve buna karşın eskilerin devam etmesi Osmanlı Devleti’nde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile ortadan kaldırılmıştır.

{ Add a Comment }

2.Mahmut Döneminde Askeri Alanda Islahatlar

II.Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar:

 • Nizamı Cedit ordusuna benzer Sekbanı Cedit ordusu kurulmuştur. Alemdar Mustafa Paşa’nın gayretleri ile kurulan bu ocak, Yeniçerilerin kendilerine alternatif olarak görmesinden dolayı kapatılmıştır.
 • 2.Mahmut, Yeniçeri Ocağı‘nda ıslahat yaparak eğitimi zorunlu tutmuş, ulufe alım satımını yasaklamıştır.
 • 2.Mahmut tarafından Eşkinci Ocağı adı yerilen yeni bir ocak kurulmuştur. Yeniçerilerin bu ocağın açılmasına tepki göstermesi üzerine II. Mahmut halkın ve diğer askerlerin desteğini alarak 1826 yılında Yeniçeri Ocağı‘nı kaldırmıştır. (Vakayı Hayriye)
 • Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılmasından sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bölük, tabur, alay şeklinde düzenlenen yeni bir askeri teşkilat kuruldu.
 • Eyaletlerde Tımarlı sipahilerin ortadan kalkmasıyla meydana gelen askeri boşluğu doldurmak için 1834 yılında Redif Birlikleri oluşturuldu.

{ Add a Comment }