1909 Kanuni Esasi Değişiklikleri – Maddeleri:

  • Padişah mecliste anayasaya bağlılık andı içme yükümlülüğü altına girmiş, ödenekleri yasaya bağlanmış, bakanlar kurulunun oluşumu üzerindeki yetkilerini, büyük oranda yitirmiştir.(Bu maddelerle kanun üstünlüğü ilkesi pekişmiş padişahlık sembolik hale gelmiştir.)
  • Bakanlar Kurulu Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumlu hale getirilmiştir.(Bu madde ile padişahın yürütme ile ilgili yetkileri kısıtlanmış, halk iradesi yürütme organı üzerinde denetim hakkı kazanmıştır.)
  • Uluslararası antlaşmalar Mebusan Meclisi’nin onayından sonra yürürlüğe girecektir.
  • Mebusan ve Ayan meclisleri padişahtan izin almadan yasa önerme hakkına sahiptir. Padişahın, veto ettiği yasa taslağı, mecliste değişmeden, yeniden kabul edilirse bu taslağı onaylamak zorundadır.(Bu maddelerle padişahın yasama yetkisi kısıtlanmıştır.)
  • Padişahın meclisi feshetme yetkisi zorlaştırılmıştır.
  • Meşrutiyet dönemin’de Osmanlı tarihinde ilk kez çok partili hayata geçilmiştir.