İbrahim Dinleri (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam): İbrahimi dinler denilince Hz. İbrahim’in iki oğlunun soyundan gelen peygamberlere dayandırılan dinler kastedilir. Bunlar Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinidir. Bu dinler aynı zamanda ilah? dinler olarak da adlandırılır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, aynı dinî geleneğin temsilcisi olan dinlerdir.

YAHUDİLİK: Yahudilik, Hz. Musa’ya, Allah tarafından vahiy yoluyla bildirilen dindir. Bu dine “Musa’ya bağlı olanların dini” anlamına gelen Musevilik adı da verilmiştir. Yahudilik, günümüzde tek tanrılı dinlerin en eskisidir. Yahudilikte evrenin yaratıcısı olan tek tanrıya inanılır. Bu tanrıya, Yahova adı verilir. O, bütün insanlığın tanrısıdır. Ancak tanrının en sevgili kulları Yahudi ulusundan olanlardır. Yalnızca tanrıya ibadet edilebilir. Tanrı, insanların tüm davranış ve düşüncelerini bilir. Buyruklarına uyanları ödüllendirir, uymayanları ise cezalandırır.

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa’dır. Yahudilerin kutsal kitabına Eski Ahit (Ahd-i atik) denir. Yahudiler Eski Ahit’e Tanah adını verirler. Yahudiliğin temel kuralları, Tanrı’nın Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda gönderdiği On Emir’de bir araya getirilmiştir. Günümüzde Tevrat’ın Çıkış ve Tesniye bölümlerinde yer alan On Emir şöyledir:

  • Seni Mısır’dan, tutsaklık evinden çıkaran Allah’ın Yahova benim. Karşımda başka ilahların olmayacaktır.
  • Kendin için oyma put yapmayacaksın ve ona tapmayacaksın.
  • Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın.
  • Sebt (cumartesi) gününü kutsallaştırmak için hatırında tutacak ve o gün hiçbir iş yapmayacaksın.
  • Anne ve babana saygı göstereceksin.
  • Öldürmeyeceksin.
  • Zina etmeyeceksin.
  • Çalmayacaksın.
  • Komşuna karşı yalan yere tanıklık yapmayacaksın.
  • Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

Yahudiliğin günlük, haftalık ve yıllık ibadetleri vardır. Günlük ibadetler, günde üç kez birlikte ya da tek başına okunan dualardır. Haftalık ibadet, cumartesi günleri sinagog veya havra denilen ibadet yerlerinde topluca yapılır. Din adamlarına haham adı verilir. İbadetler tapınak veya sinagog adı verilen ibadet yerlerinde yapılır. Yahudiliğin sembolü Davut yıldızıdır.

HRİSTİYANLIK: İbrahimi dinlerden İkincisi Hristiyanlıktır. Özde tek tanrı inancına, vahye ve kutsal kitaba dayanan Hristiyanlık, Filistin bölgesinde yaşayan İsrailoğullarına gönderilmiştir. Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa, kutsal kitabı ise İncil’dir. Hristiyan sözcüğü Mesih’e bağlı olan anlamına gelir.

Yahudiler I. yüzyılda Roma İmparatorluğumun yönetiminde olan Filistin’de tutsaklık altında yaşıyorlardı. Tevrat’ta kendilerine bildirilen kurtarıcı Mesih’in gelmesini bekliyorlardı. Hz. İsa, kendisinin beklenen Mesih olduğunu açıkladı. Bu nedenle de onun izinden gidenlere Hristiyan denildi. Hz. İsa, Filistin’de babasız olarak dünyaya geldi. Annesinin adı, Meryem’di. Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde Allah tarafından kendisine İncil gönderildi ve peygamberlik görevi verildi. O, İncil’de yer alan Allah’ın buyruklarını İsrailoğulları’na aktardı. Ama israiloğulları’nın büyük bir kısmı ona inanmadılar. Ona başlangıçta yalnız on iki kişi inandı. Bu kişilere, yardımcılar anlamına gelen “havariler” denildi. Hristiyanlığın inanç esaslarının temelini teslis oluşturur. Teslis, üçleme demektir. Teslisin unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur.

Hristiyanların günlük, haftalık ve yıllık olmak üzere üç tür ibadetleri vardır, ibadetler, kilise adı verilen ibadet yerlerinde toplu olarak yapılır. Din adamları, papaz ya da rahip adını alır. Kilisenin sembolü haçtır ve ibadete çağrı, çanla yapılır. Hristiyanlıkta vaftiz ve günah çıkarma önemlidir. Vaftiz, çocukların ve Hristiyan olanların kilisede papaz tarafından vaftiz kurnasındaki kutsal su ile yıkanması anlamına gelir. Vaftiz, Hristiyan olmanın ilk koşulu olarak kabul edilmektedir. Günah çıkarma, günah işleyen kişinin günahını papaza itiraf etmesi demektir. Papaz, affetme yetkisine sahip olan kilise adına günahı bağışlayabilir. Hristiyanlıkta tarihî süreç içerisinde bazı mezhepler ortaya çıkmıştır. Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık önemli Hristiyan mezhepleridir.

İSLAMİYET: İslam, Allah’ın insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderdiği son dindir. Bu dinin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberi ise Hz. Muhammed’dir. İslam dininden önce insanlar, Allah’ın bildirdiği yoldan uzaklaşmışlar, yanlış inançlara yönelmişlerdi. Toplumda, haksızlık ve kötülükler yaygınlaşmıştı. Böyle bir zamanda Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak görevlendirmiş ve insanlara son din olan İslamiyeti göndermiştir. İslam, evrensel bir dindir. Allah, buyruklarını Hz. Muhammed aracılığıyla tüm insanlara göndermiştir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da, “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyancı olarak gönderdik…” ifadesi yer alır.