üretimde kol gücünün yerini makinenin almasıdır. Önce İngiltere’de başlamış, daha sonra Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde etkisini göstermiştir.

Sanayi İnkılabının Nedenleri:

 • Coğrafi Keşifler ve sömürgecilikle ele geçen zenginlik kaynakları ve sermaye birikimi
 • Rönesans ve Aydınlanma sürecinde ortaya çıkan bilgi birikimi
 • Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin sermaye
  ile birleşmesi sonucu buhar ile çalışan makineler ve endüstri doğması.

Sanayi İnkılabının Sonuçları:

 • Üretim artmış, ucuz ve kaliteli mallar pazarlara sürülmeye başlamıştır.
 • Halkın refah seviyesi artmıştır. Hayat standartlarının iyileşmedi ölüm oranlarını azalttığı gibi buna paralel olarak nüfus artışı hızlanmıştır.
 • Sanayileşme tarımsal üretimin artmasına ve
  tarımda çalışan iş gücü fazlasının fabrikalara kaymasına neden olmuştur.
 • Ekonomide sanayinin önem kazanması iç göçe neden ol muş ve şehirlerin nüfusu artmıştır. Bunun sonucunda büyük kentler ortaya çıkmıştır.
 • İşçi sınıfı ve işçi hakları kavramları ortaya çıkmıştır.
 • Sömürge elde etme yarışı hız kazanmıştır. gelişmiş büyük devletlerin geri kalmış ülke ve milletleri ekonomik ve siyasi olarak kontrollerine alıp bu ülkelerin tüm kaynaklarını istedikleri gibi kullanmaları olan sömürgecilik sayesinde birçok zenginlik Avrupa‘ya taşınmıştır.

Sanayi İnkılabı, Avrupalı gelişmiş devletleri (İngiltere, Fransa gibi) sömürgecilik yarışında daha da hırslandırmıştır. Bu devletler dünya politikasında ağırlık kazanırken Almanya, Libya ve İtalya siyasi birliklerini kuramadıkları için sömürgecilik yarısında geç kalmışlardır. Daha sonra siyasi birliklerini tamamlayan bu devletlerin gelişen sanayileri için sömürgeler sağlamaya çalışmaları Avrupa’daki dengeleri değiştirmiştir. Özellikle Almanya ve İngiltere büyük bir rekabete girmişlerdir.