Psikolojinin amaçlarını 4 ana başlık altında toplamak mümkündür:

1- İnsan Davranışlarını Tanımlama:  Psikoloji öncelik olarak davranış kavramını ve bu kavram kapsamında ele aldığı konuları tanımlama amacı güder. Bu aşamada “öğrenme nedir”, “davranış nedir”, “zekâ nedir” gibi soruların cevapları ortaya konulur. Bilindiği gibi bütün bilimler öncelikle işlenecek konu ile ilgili kavramlara açıklık kazandırmayı amaçlar. Bunun için temel kavramların sınırlarının belirlenmesi yani tanımlanması gerekir. Nasıl ki fizik bilimi “ses, ışık, elektrik vb. nedir?” sorularına cevap aramaya, bu kavramları tanımlayarak başladığı gibi psikoloji bilimi de olayları ve temel kavramları tanımlama amacı güder.

2- İnsan Davranışlarını Anlama ve Açıklama:  Davranışları anlamak; davranışın nedenini bulmak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklamaktır. Örneğin uzun süre stres altında kalan bireyde fizyolojik ve psikolojik bozukluklar görülür. Psikoloji bu bozuklukları insanın yaşadığı gerginliklerle açıklar. Ayrıca tanımlanan olayların veya kavramların nasıl oluştuğunu açıklama ve anlama bilimsel çalışmaların ikinci amacını oluşturur. Burada olayın içeriğini anlamak amacı ile “nasıl” sorusuna cevap aranır.

3- İnsan Davranışlarını Önceden Kestirebilme: Psikoloji bir davranışa bir açıklama getirmişse, aynı davranışın hangi koşullarda yeniden ortaya çıkacağını da önceden bilinebilir. Örneğin kaygının nedenlerini anlamış ve açıklayabilmişsek hangi koşullarda, ne zaman ortaya çıkacağımda bilebiliriz. Bu durumu öngörü olarak da ifade edebiliriz. Öngörü, gelecekte olabilecekleri önceden tahmin etme imkânı sunar. Öngörüye dayanılarak gelecekle ilgili planlamalar yapılır, tedbirler alınır.

4- İnsan Davranışlarını Etkileme ve Kontrol: Psikoloji davranışları etkilemek ve kontrol etmek amacındadır. Davranışın nedenleri, hangi koşullarda ortaya çıktığı anlaşılıp açıklanabilmişse, bu davranış çeşitli yollarla değiştirilebilir. Klinik psikoloji ve eğitim psikolojisi gibi uzmanlık alanları, insan davranışlarını etkileme ve değiştirme konusuyla ilgilidir. Örneğin öğrenme üzerinde etkili olan koşullar biliniyorsa, insanların daha kolay ve kalıcı bilgi edinmeleri sağlanabilir. Davranışların kontrol altına alınması konusunda psikolojide farklı görüşler vardır. Özellikle hümanistik yaklaşımın temsilcileri davranışların kontrol edilmesinin insan özgürlüğünü sınırladığı gerekçesiyle bu amaca karşı çıkarlar.