Tarihin Sınıflandırılması – Tasnifi Kaça Ayrılır

İnsanlığın ortak mirası olan tarih, başlangıcından bugüne bir bütündür. Ancak bu kadar geniş bir süreci bir bütünlük içerisinde araştırmak ve öğretmek mümkün değildir. Bu nedenle tarihi olaylar zamana, mekâna (yer) ve konuya göre sınıflandırılmıştır.

– Zamana Göre Sınıflandırma :Olayların gerçekleştiği zamana göre yapılan kronolojik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada tarih, kronolojik dilimlere, çağlara, yüzyıllara ya da iktidar dönemlerine bölünmüştür.
– Mekâna Göre Sınıflandırma :Olayların geçtiği yerlere göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada temel unsur coğrafi konumdur. Bu tasnif kıtalara, ülkelere, bölgelere ve şehirlere göre yapılır.
– Konuya Göre Sınıflandırma :İnsan topluluklarının siyasi, dini, kültürel ve sosyo – ekonomik alanlarda gösterdikleri faaliyetlere bakılarak yapılan sınıflandırmadır.

{ Add a Comment }

Tarih Biliminin Yöntemi Maddeler Halinde

Her bilim inceleme yaptığı alanlarda kendine özgü metotlar kullanarak sonuçlara ulaşır. Fen bilimleri genellikle deney ve gözlem yöntemlerini kullanırken sosyal bir bilim olan tarih, geçmişte yaşanmış, sona ermiş ve aynı şekilde tekrarlanamayan olayları incelediğinden bu yöntemlerden yararlanamaz.

Tarihin yöntemi, geçmişten günümüze ulaşan izlerin, kalıntıların ve belgelerin incelenerek değerlendirilmesidir. Bunun için geçmişi aydınlatabilecek belgelerin bulunup (kaynak arama) bunların sınıflandırılması (tasnif), incelenmesi (tahlil) ve birbirleriyle karşılaştırılıp doğru bilgiler verip vermediklerinin değerlendirilmesi (tenkit) gerekir. Ancak bu sayede doğru sonuçlara ulaşılabilir. Tarihi olayları açıklamamıza yardımcı olan sözlü, yazılı, çizili, sesli ve görüntülü her türlü malzemeye belge (kaynak) denir. Bulunan her belge tarihle ilgili bilgilerimizi tamamlar, değiştirir ya da geçersiz hale getirebilir.

Tarih Araştırmalarında Doğru Sonuçlara Ulaşabilmek ve Tarafsızlığı Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler

• Kaynak taraması yapılmalı ve farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır.
• Olayların birbirine olan etkilerini anlamak için olaylar arasında bağlantı kurulmalıdır.
• Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmeli, olayın geçtiği yerde inceleme yapılmalıdır.
• Tarihi olaylarla ilgili genellemeler yapılmamalı, kurallar konmamalıdır.
• Olayları doğru olarak anlayabilmek için, olayın üzerinden belirli bir zaman geçmesi beklenmelidir.
• Olaylar meydana geldikleri dönemin koşullarına göre değerlendirilmeli, günümüzün ölçüleri dikkate almamalıdır.
• Araştırmacılar kendi değer yargılarıyla, duygularıyla, ulusal ve dini kimlikleriyle hareket etmemelidir.

{ Add a Comment }

Tarih Nedir – Tarihin Konusu Nedir

Tarih, insanların geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan münasebetlerini, savaşlarını ve barışlarını yer ve zaman belirterek, neden-sonuç çemberi içinde belgelere dayalı olarak objektif bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir.

İnsan topluluklarının, zaman içerisinde gerçekleştirdikleri, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, dinsel ve sanatsal eylemlerle bu eylemlerin sonuçları tarih biliminin konusunu meydana getirir.Tarih, olaylar ve olgular  zincirinden oluşmuştur. Tarihi süreç içerisinde insan topluluklarını ilgilendirecek şekilde ortaya çıkan kısa süreli gelişmelere olay, bu olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere ise olgu denir.

{ Add a Comment }