Namazın içindeki sünnetleri kısaca üç ana bölümde toplamak mümkündür. Bunlar da;

a) Kıyam halindeki sünnetler,
b) Rükû ve secdeler ile ilgili sünnetler,
c) Ka’de (oturuş) hali ile İlgili sünnetler

A) Kıyam Halindeki Sünnetler:

Kıyam halindeki sünnetler, namaz kılarken yapılan iftitah tekbiri, kıyam ve kıraat ile ilgili sünnetlerdir.

1) İftitah tekbiri getirilirken;

a) Erkeklerin, ellerini kulak seviyesine kadar yükseltmeleri,
b) Kadınların, ellerini göğüs seviyesine kadar kaldırarak tekbir getirmeleri,

2) İftitah tekbiri için kaldırılan ellerin parmaklarını normal bir açıklıkta bulundurmak.
3) Tekbir alınırken, el ve parmak içlerini kıbleye döndürmek,
4) İmam olan kişinin tekbiri, cemaatin duyacağı bir sesle getirmesi.
5) İmama uyan kişinin, iftitah tekbirini imamdan hemen sonra getirmesi.
6) İftitah tekbirinden hemen sonra ellerin bağlanması da sünnettir. Namazda el bağlamak;

a) Erkekler için; sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde, sağ elin küçük ve baş parmaklan ile sol el bileğini kavrayacak ve sağ elin diğer üç parmağı sol elin üzerinde rahat olacak biçimde tutup göbek altında bağlanmasıdır.
b) Kadınlar için ise; sağ eli sol elin üzerine rahatça koyup, göğüsleri üzerinde tutmalarıdır.

7) Namazların başında Fatiha’dan önce gizli olarak “Subhaneke” duasını okumak sünnettir.
8) İlk rek’attaki Subhaneke duasından sonra, sessizce “Eûzu-Besmele” çekmek, diğer rek’atlarda ise yalmz Besmele çekmek, Fâtiha’nın sonunda da gizlice “Âmîn – Duâmızı kabul buyur” demek.
9) Mukîm olanlar için; zamm-ı sûre’yi sabah ve öğle namazlannda uzun, ikindi ve yatsı namazlarında orta, akşam namazında ise kısa okumak.
10) Namaz rek’atlannda kıraati, Kur’ân-ı Kerîm’in sûre ve âyet dizilişine uygun bir sıra ile okumak. Meselâ; ikinci rek’atta okunacak âyet veya sûrenin birinci rek’atta okunan âyet ve sûreden sonra olması sünnettir. Ancak, her rek’atta ayn bir küçük sûre okunacak olursa; bu durumda ya her iki sûrenin arka arkaya gelen sûrelerden olmasına veya arada birden fazla sûrenin bulunmasına özen gösterilmelidir.
11) Kıyam’da dururken, bir özür olmadıkça ayak aralarını dört parmak kadar açık bulundurmak.
12) Kıyam’da iken secde yerine bakmak. Bu, namazın âdâbında da zikredilmektedir.
13) Uç ve dört rek’atlı namazlarda ilk iki rek’attan sonraki rek’atlarda Fâtiha’yı okumak.

B) Rukû ve Secdeler ile İlgili Sünnetler:

Bu sünnetler, rukûa ve secdelere varırken, ya da kalkarken yapılması sevap olan sünnetlerdir:

1) Rukûa eğilirken “Allahu Ekber” demek.
2) Rukû’da üç defa “Subhâne Rabbiy e’ 1-Azîm” demek.
3) Rükû halinde iken el içleri ile diz kapaklarını tutmak ve parmaklan açık bırakmak. Kadınlar ise, ellerini dizlerinin üzerine sadece koyarlar ve parmaklarını açmazlar.
4) Rukû’da dizleri ve dirsekleri bükmemek. Kadınlar ise, dizlerini hafifçe bükerler.
5) Rükû halinde iken ayakların üzerine bakmak. Bu namazın âdâbı arasında da zikredilmektedir.
6) Rukû’dan kalkılırken “Semia’l-Lâhu limen Hamideh” demek.
7) Rukûdan kalkıldıktan sonra, ayakta iken; “Rabbenâ leke’l-Hamd” demek.
8) Secdeye inerken ve secdeden kalkarken “Allahu Ekber” dernek.
9) Secdeye inerken, bir özür olmadıkça önce dizleri, sonra elleri, sonra da alnı yere koymak.
10) Secde’de üç defa “Subhâne Rabbiye’l-A’lâ” demek.
11) Secdelerde dirsekleri yere, kamı da uyluklara yapıştırmamak. Kadınlar ise; kollarını içe doğru çekip yere, karınlarını da uyluklarına yapıştırırlar.
12) Secde halinde el içlerini yere yapıştırmak ve parmak aralarım da normal kapalı tutmak.
13) Secde halinde iken başı, fazla ileri ve fazla geri olmayacak şekilde ellerin arasında bulundurmak.
14) Secdeden kalkarken önce alm, sonra elleri, soma da (şayet diğer rek’atı kılmak için ayağa kalkılacak ise) dizleri kaldırmak. İki secde arasında normal oturup duraklamak ve en azından Subhanellah diyecek kadar kalmak. Yani, ta’dîl-i erkân’a uymak. Buna vacip, hatta farz diyenler de vardır.

C) Ka’de (oturuş) Hali ile İlgili Sünnetler:

Ka’de hali ile ilgili sünnetler de, gerek “Ka’de-i Ûlâ-Birinci Oturuş” ve gerekse “Ka’de-i Ahîra-Son Oturuş” esnasında yapılması sünnet olan fiillerdir.

1) Ka’deye geçerken, sol ayağı yere yayıp üzerine oturmak ve sağ ayağın parmak uçlan kıbleye gelecek biçimde sağ ayağı dikmek. Kadınlar ise, her iki ayaklannı sağ tarafa yatınp üzerlerinde otururlar. Onlar için de sünnet, bu şekildir.
2) “Ettehiyyâtu” duasını sessiz okumak.
3) Ka’dede elleri dizlerin üzerine koyup parmaklannı sıkmadan ve fazla açmadan normal şekilde bırakmak.
4) Ka’dede otururken etrafa bakmayıp, kucağa bakmak. Bu, namazın âdâbı arasında da zikredilmektedir.
5) Tahiyyât’m teşehhüdünden sonra “Allahümme Sallî” ve “Allahümme Bârik” duâlannı okumak.
6) Tahiyyât’ta Teşehhüd okunurken; “lâ ilahe” sözüne ulaşıldığı zaman, şehadet parmağını yukan kaldırmak ve “illellâh” sözü okunurken parmağı indirmek. Çünkü bu ifade ile Allah’tan başka hiçbir İlâh olmadığı belirtilirken, tek parmak işareti ile de hareketle aynı inanç belirtilmektedir.
7) Salavât’tan sonra Kur’ân-ı Kerim’den veya hadîs-i şeriflerden alınmış bir duayı okumak.
8) Ondan sonra “Esselâmu Aleykum ve Rahmetullah” deyip, başı önce sağa, sonra sola çevirmek.
9) İmam selâm verirken, sağ tarafa verilen selâm sesini yüksek tutup, sol tarafa verilen selâm sesini de biraz alçaltmak.
10) Selâm verirken, selâm verilen tarafın omuzuna bakmak.
11) İmama sonradan yetişip, selâmdan sonra namaza devam edecek kimselerin, imamın ikinci selâmını bekleyip ondan sonra kalkmaları da sünnettir.