Kabakçı Mustafa İsyanı Nasıl Olmuştur:

Kabakçı Mustafa İsyanı sultan 3.Selim döneminde yeniçerilerin yapılan yeniliklere başkaldırısıdır denebilir. III. Selim zamanında yapılan ıslahatlar toplumdaki bazı cephelerin tepkisini çekmiş ve bu arada ıslahatlara kaynak sağlamak için bazı vergilerin artırılması Kabakçı Mustafa İsyanı’na neden olmuştur.

  • Bu isyan sonucunda Selim tahttan indirilmiş yerine IV.Mustafa geçirilmiştir.
  • Kabakçı Mustafa İsyanı Nizam-ı Cedit ıslahatlarının sonu olmuştur.

Kabakçı Mustafa İsyanı, Osmanlı Devletinin önemli teşkilatlarından olan yeniçeri ocağının zamanla nasıl yozlaşarak devletin dirlik ve düzeni için yapılan ıslahat hareketlerinde önemli bir engel teşkil ettiğinin göstergesi olmuştur.