İstanbul’un fethi Türk ve dünya tarihi açısından oldukça önemli gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Çünkü İstanbul’un fethi birçok devleti etkilemiş, hatta çağların değişmesine sebep olarak dünya siyasi ve sosyal tarihini yakından etkilemiştir. Böylece dünya tarihi yeniden şekillenmeye başlamıştır.

İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Gelişmesi:

1- İstanbul’un alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi sona ererek, Yükseliş Dönemi başlamıştır.

2- İstanbul’un fethi ile Ortaçağ boyunca 1000 yıla yakın hükümranlık kuran Bizans İmparatorluğu ortadan kalkmıştır. Böylelikle Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında Bizans‘ın neden olduğu tehlike de ortadan kalkmış oldu.

3- İstanbul’un Fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları da Osmanlının eline geçmiştir.

4- İstanbul’un fethinden sonra menfaatleri zarar gören Venedikliler ile Osmanlılar arasında düşmanlıklar başlamış ve ikisi arasındaki ilişkiler giderek bozulmuştur.

5- İstanbul’un fethinde savaş sırasında top kullanılmasının ne denli etkili ve önemli olduğu ortaya çıkmış böylece tarihte yapılan önemli savaşlarda top kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.

6- İstanbul’un fethi, en güçlü kalelerin bile aşılmasının mümkün olduğunu göstermiş böylece Avrupa’da feodalitenin ve derebeyliklerin gücü azaldığından merkeziyetçi devletlerin gelişmesi için uygun şartlar oluşmaya başlamıştır.

7- İstanbul’un fethi sonucunda Osmanlı Devleti’nin Karadeniz, Ege denizi ve Akdeniz’de egemenlik ve ticaret üstünlüğü ele geçirmesi, İpek yolunun kontrolünü ele almasından dolayı Avrupalı Devletler dünya coğrafyasında daha başka ticaret yolları arayışına girmişler ve bunun neticesinde Coğrafi Keşifler başlamıştır.

8- İstanbul henüz kuşatılırken İstanbul’dan kaçan önemli bilim adamları, başta İtalya olmak üzere batıda başkaca Avrupa ülkelerine göç ederek yerleşmiş böylelikle doğu İslam medeniyetinden esinlenerek elde ettikleri bilgi ve deneyimleri oralara taşımışlardır. Bu ise Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur.

9- Fatih sultan Mehmet fetihten sonra İstanbul’un geliştirilmesi için birçok çalışmalar yaptırmış, bu da İstanbul dünyada bir kültür, ticaret ve medeniyet merkezi haline gelmesini sağlamıştır.

10- Osmanlı Devleti’nin alınamaz denilen İstanbul’u ele geçirmesinden sonra büyük ve önemli bir devlet konumuna gelmiş, itibarı daha da artmış bu ise Avrupalı devletlerin ilk defa Osmanlı içinde sürekli görev yapacak temsilcilikler oluşturmasına sebebiyet vermiştir.

11- Savaş kural ve kaideleri bakımından ele aldığımızda; başarı sağlanmasında deniz ve kara kuvvetlerinin bir bütün olarak koordineli hareket etmesinin, savaşın gidişatına tesir ederek derecede önemli sonuçları ortaya çıkaracağı görülmüştür.

12- İstanbul ele geçirildikten sonra, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapılmış ve II. Mehmed’e “ülke alan, ülke açan” anlamına gelen ‘Fatih’ ünvanı verilmiştir.

13- İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin Ortodoks Patrikhanesi’nin faaliyetlerini sürdürmesine karar vermesi, kendi yönetiminde bulunan Hıristiyanlara hoşgörülü davranması; Hıristiyan ittifaklarını bölerek Katolik Kilisesine karşı güç kazanılmasını sağlamıştır.

14- İstanbul’un fethi Ortaçağ sonu, Yeniçağın ise başlangıcı olmuştur.

15- Osmanlı Devleti’nin İslâm Alemindeki prestiji artmıştır.

16- Bu fetihle burada faaliyet gösteren Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı Devletinin himayesine girmiştir.