MUSEVİLİK: Museviliğin temelini, Hz. Musa’nın yüce Allah’tan aldığı emir ve yasaklar oluşturur. Bu din Yahudilik şeklinde de anılmaktadır. Yahudiler, Yehova dedikleri tek tanrıya inanırlar. Kutsal kitapları Tevrat’tır (Ahdiatik). Musevi mabetlerine havra ve sinagog, din adamlarına da haham denir. Yahudilikte uyulması gerekli inanç ve ahlakla ilgili ilkeler “On Emir” olarak adlandırılır.

HRİSTİYANLIK: Bu dinin peygamberi Hz. İsa, kitabı ise İncil’dir. Hz. İsa’ya sağlığında 12 kişi inanmıştır. Bunlara havari denmiştir. İncil Hz. İsa’dan sonra yazılmaya başlanmış, ancak tahrif olmuştur. Hristiyanlık’ta vaftiz ve günah çıkarma gibi önemli ayinler vardır. Hristiyanlık zaman içinde Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık gibi mezheplere ayrılmıştır. Hristiyan din adamlarına, rahip, rahibe, papaz, keşiş vb. denir. Kutsal mabetleri ise kilise, katedral, manastır ve patrikhanedir.

İSLAMİYET: Yüce Allah tarafından gönderilen son ilahi din İslam’dır. Hz. Muhammed (s.a.v) bu dinin peygamberi olduğu gibi, son peygamberdir ve tüm insanlığa gönderilmiştir. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Müslümanların ibadet yerleri, cami ve mescitlerdir. Namaz, oruç, zekât, hac gibi temel ibadetleri vardır.

HİNDUİZM VE BUDİZM: Hinduizm; Brahmanizm olarak da adlandırılan ve çok tanrılı bir inanç sistemi olan bu dinde belli bir ibadet şekli yoktur. Hinduizm’de insanların öldükten sonra dünyadaki yaşamlarına bakılarak hayvan ya da insan bedeninde yeniden dirildiğine inanılır. Hindular ruhun ölmezliğine inandıklarından cesetleri yakarak küllerini Ganj nehrine atarlar.

BUDİZM: Kurucusu Hint asillerinden Buda’dır. Buda mutlu olabilmek için Nirvana’ya ulaşmak gerektiğini belirtir. Nirvana insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, acıların bittiği saf ve temiz bir duruma ulaşmaktır. Budizm puta tapmayı ve insanları sınıflara ayırmayı yasaklamıştır. Budizm’de belli bir ibadet şekli yoktur. Kutsal kitabı, Tipitaka’dır.