Osmanlı Devleti
Milliyetçilik
Akımından
Nasıl Etkilenmiştir:

Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı, çok uluslu devletler için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Avrupa‘da büyük savaşlara neden olmuştur. Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir. Azınlıklar bağımsız devlet kurmak için ayaklandılar. Özellikle Rusya Panslavizm politikası ile bu ayaklanmaları kışkırtan bir siyaset izlemiştir.