Felsefe bilgisi insanın, evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlediklerine dayanarak düşünmesi sonucu ortaya çıkmış olan bir bilgidir. Bu bilginin başlıca özelliklerini kısaca açıklayalım.

1.Eleştirel (sorgulayıcı)dir: Felsefe etkinliği, bilgileri kritik ederek doğruları yanlışlardan ayıklama, yeni bilgiler ve yorumlar üretmektir. Çünkü filozof, hiçbir bilgiyi olduğu gibi kabul etmez. Her filozof kendinden önceki bilgileri irdeler ve kendi görüşünü oluşturur. Hakikatin ortaya çıkması ancak var olan bilgileri sorgulamaktan geçer. Felsefede bu yüzden eleştirel tavrın sonucu ortaya çıkmaktadır.

2.Sistemli ve Düzenlidir: Felsefe bilgisi, insan, varlık, bilgi ve değer ile ilgili olan sistemli ve düzenli bir bilgi demektir. Felsefedeki düzenlilik, mantık prensiplerinin temele alınmasından ve felsefi alanda akıl yürütmelerin çelişki barındırmayan akıl yürütmeler olmasından kaynaklanmaktadır.

3.Yığılan Bir Bilgidir: Felsefe, bilimlerde olduğu gibi ilerleme özelliğine sahip değildir. Felsefede filozoflar daha önceki filozofların sorduğu sorular üzerinde düşünür yeni fikirler ortaya konur. Bu fikirler diğer fikirler üzerine bina edilmez onlardan bağımsızdır. Böylece ortaya konan bilgilerde bir artma , genişleme görülmektedir. Örneğin; filozofların ahlak üzerine çeşitli görüşler ileri sürmeleri, o konuyu zenginleştirir. Bu durum o konunun ilerlemesi anlamına gelmez. Yani, felsefe tarihinde, sonra gelen filozof kendisinden önce gelen düşünürleri her bakımdan aşmış, onların çözemediği problemleri çözmüş biri olarak görülmez; o, konuyu sadece zenginleştirir.

4.Özneldir: Filozoflar, bakış açılarının, şahsi yapılarının, yaratıcı zekâlarının ve içinde bulundukları şartların farklılığından dolayı, aynı konu hakkında farklı neticelere ulaşabilirler. Örneğin; varlığın özü nedir sorusuna Tales ‘su’ Demokrotes ‘atom’ Herakleitos ‘ateş’ cevabını vermiştir. Bundan dolayı filozofların verdiği cevaplardan biri diğerinden daha doğrudur denemez. Herkesin görüşü kendisince en doğrudur.

5.Kesinlik Yoktur: Felsefe, sürekli ve kesintisiz bir araştırma faaliyeti olduğundan, onda, olmuş bitmişlik diye bir şey yoktur. Felsefe, hiçbir konuda “Son sözü” söylemez. Bu sebeple felsefede sistemler ve farklı görüşler yan yana yer alır ve İlkçağ filozofunu uğraştıran bir mesele, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir. Bu da o konu hakkında sürekli düşünülmesi ve araştırma yapılması gerektiğini bunun sonunun olmadığı anlamına gelir.

6.Evrenseldir: Felsefe bilgisi, ele aldığı varlık, bilgi ve değer konuları bakımından evrensel sayılır. Çünkü filozofların bu alanlarda ortaya koyduğu bilgiler tüm insanlığa aittir. Felsefe belli bir varlığı, insanı, bilgiyi değeri değil genel olarak varlığı, insanı ve değerleri ele alıp incelemektedir.

7.Değişime Açıktır: Felsefe zamanla kendini yenileyebilir. Bir filozof savunduğu fikirlerden vazgeçebilir. Nitekim Platon, gençliğinde yazdığı diyaloglarındaki bazı düşüncelerinden yaşlılık diyaloglarında vazgeçmiştir. Kant, “Saf Aklın Eleştirisi”nde metafiziğe kapıyı kapattı; ama sonraki kitaplarında bu kapıyı araladı.

8.Birleştirici ve Bütünleştiricidir: Felsefe, varlığı bilimlerde olduğu gibi bir yönüyle ele almaz, varlığın bütününe yönelir. Örneğin; biyolojinin canlı varlığı, psikolojinin ruhsal varlığı, sosyolojinin sosyal varlığı ele almasına karşılık felsefe, genel olarak varlığı ele alır. Filozof varlık hakkında bir görüş oluştururken diğer bilimlerin varlık hakkında ortaya koyduğu bilgiler üzerinde değerlendirmede bulunup tüm varlığı kuşatıcı bir açıklama yapmaya girişir.

9.Pratik Bir Değeri Yoktur: Felsefe bilgisi filozofların kendi düşünce ve anlayışlarına göre sundukları bir bilgi türüdür. Diğer bir deyişle özneldir. Aynı sorulara verilen benzersiz cevaplardan oluşur, bu cevapların da kesinliği hakkında bir kıstas yoktur. Aynı zamanda felsefe bilgisinin olgulara dayanmak gibi bir zorunluluğu bulunmadığından, sunduğu sonuçlar bilimsel yasalar gibi olmaz. Bu açıdan felsefe bilgisi insanların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için kullanılamaz.