Evrende bulunan varlıklar arasındaki insicam, kâinattaki mükemmel işleyiş, bizlere mutlak kudret sahibinin yaratıcılığının eşsizliğini göstermektedir. İlahî sanattaki ihtişam mükemmeldir, insan tasavvurunun üstündedir. Bütün bunlar, bizi güzellikleri var eden Yüce Allah’ın bir başka eşinin olmadığını düşündürmektedir. Bu hususta Kur’an’da, “Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.” buyrulmuştur. Allah, evreni muhteşem bir ölçü ve ahenk içinde donatmıştır.

Dünya’mız, canlıların hayatlarını rahatça sürdürebilmesi için yaratılmış olan mükemmel bir yaşam alanıdır. Evrenin diğer tüm bölgelerinde olduğu gibi üzerinde yaşadığımız dünyada ve tabiatta da mükemmel bir düzen, uyum vardır. Mevsimlerin art arda gelmesi, gece ile gündüzün sürekli olarak birbirini takip etmesi, yağmur ve karın yağması, ilkbaharda doğanın canlanması, bitkilerin yeşerip ağaçların çiçek açması, aynı topraktan, aynı sudan beslenen ağaçların farklı tat ve renklerde ürünler vermesi, düzenli bir şekilde ve bir ölçüye göre gerçekleşmektedir. Bütün bunlar, evrende her şeyin düzenli, uyumlu, ölçülü bir biçimde ve bilinçli bir tasarımın ürünü olarak meydana geldiğini göstermektedir.

Kur’an, evrenin ve evrendeki tüm varlıkların bir yaratıcısı olduğunu ve hepsinin belli bir ölçü ve düzen içinde yaratıldığını vurgulamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Allah, “Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.” buyurmaktadır.

Başka bir ayette, “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” buyrulur. Yine evrendeki düzen ve ahenk başka bir ayette, “O ki birbiri ile ahenktar yeri göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” şeklinde ifade edilmektedir. Aynı surenin başka bir ayetinde de şöyle buyrulur: “Andolsun ki Biz (Dünya’ya) en yakın olan göğü kandillerle donattık…” Bilim ve tecrübe de Kur’an-ı Kerim’de işaret edilen evrendeki bu muhteşem düzenin ve ahengin varlığını ispat etmiştir.