Sezgicilik
Bergsonculuk Hakkında Bilgi:

Bilginin doğrudan ve aracısız bir bilme tarzına karşılık gelen sezgi yoluyla elde edilebileceğini savunan yaklaşıma Entüisyonizm adı verilir. Felsefe tarihinde Rasyonalizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın savunucusu olan filozoflara göre, akla dayanan bilgi nesnelerle kurulan doğrudan ve aracısız ilişkinin sonucunda oluşan sezgisel bilginin tamlığından ve kesinliğinden yoksundur.

Entüisyonizm (Sezgicilik) in Başlıca Temsilcileri:

  • Doğru bilginin sezgiye dayandığını ileri süren ve bu anlayışla sezgiciliğin temellerini ortaya atan ilk filozof XII. yüzyılda yaşamış olan Gazâli‘dir.
  • Bu yaklaşımın kurucusu 1928 yılında Nobel ödülü almış olan bir Fransız filozofu olan Henri Bergson‘dur.