Farklı isimlerde ve şekillerde nitelendirilmiş olsa da bütün dinlerde bir yüce Tanrı inanışı vardır. Yalnızca İlahî dinlerde tanrı anlayışı benzerlik gösterir. İbrahimî dinler arasında Yahudilik, tek tanrıcılığın ilk temsilcisidir. Bu dinin tanrı anlayışına göre Tanrı birdir, ezelî ve ebedîdir. Onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

– Hristiyanlıkta ise özde tek tanrı anlayışı varken daha sonra teslis anlayışı gelişmiştir. Bu inanca göre Tanrı, özü bakımından tektir. Görüntü ve cisimleşme açısından ise üçtür. Onun üç ayrı görüntüsü vardır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

– Vahye dayalı dinlerin sonuncusu olan İslam’da tevhit inancı vardır. Buna göre Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Onun gücü her şeye yetmektedir. O kimseye muhtaç değildir. İslam’ın Allah inancı, Kur’an-ı Kerim’de özlü bir şekilde şöyle ifade edilmiştir: “De ki: O, Allah birdir, Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

– Yahudiliğin kutsal kitapları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Yazılı kutsal kitaplar, Türkçede Eski Ahit (Ahd-i Atik) olarak bilinen Tanah’tır. Tanah; Tora (Tevrat), Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar) bölümlerinden oluşur. Toranın, Hz. Musa’ya Yahova tarafından vahyedildiğine inanılır. Sözlü kutsal kitaplar ise Tanah’ın tefsirleridir.

– Hristiyanların kutsal kitabı, Eski Ahit ve Yeni Ahit (Ahd-i Cedid) denilen iki bölümden oluşur. Bu kitap Kitabı Mukaddes olarak da adlandırılır. Eski Ahit, Yahudilerin yazılı kutsal kitabı olan Tanah’tır. Hristiyanlar Tanah’ı da kutsal kitap olarak kabul eder ve ona inanırlar.

– Hristiyanlığın asıl kutsal kitabı olan Yeni Ahit; Dört İncil, Resullerin İşleri, Havarilere ait yirmi bir mektup ve Vahiy bölümü olmak üzere yirmi yedi kitaptan oluşmaktadır. Yeni Ahit’te, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adını taşıyan içerikleri farklı olan dört İncil bulunmaktadır. Her İncil kendi yazarının adıyla anılmaktadır.

– İslam dininin temel kaynağı ve kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an, Allah’ın son peygamber Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gönderdiği, kendisinden önceki İlahî kitapları da doğrulayan ve onları tamamlayan son İlahî kitaptır.

Yahudiler sadece kendi kutsal kitaplarında adları geçen peygamberlere inanırlar.Hristiyanların inanç esasları arasında peygamberlere iman maddesi yer almaz. Ancak Hristiyanlar, Yahudi peygamberlerini kabul ederler. Hz. Muhammed’in peygamberliğini ise kabul etmezler.

İslam dininde bütün peygamberlere inanmak Müslüman olmanın bir gereğidir. Müslümanlar, peygamberler arasında ayrım yapmadan hepsine inanırlar. İslam inancına göre Hz. Muhammed tüm insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. Ondan sonra başka peygamber gönderilmeyecektir.

Bütün İlahî dinlerde, insanın dünyada yaptığı işlerden dolayı hesaba çekileceği ve yaptıklarının karşılığını göreceği bir öte dünya inancı bulunmaktadır. Bu inanç, özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın inanç esaslan arasında yer alır.