a) Deneysel Psikoloji: Deneysel psikologlar belirli bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları detaylı bir şekilde tanımlayıp ölçerek, uyarıcının hangi davranışı, nasıl ve ne derecede etkilediğini tespit etmeyi amaçlar. Sigara içme miktarı ile öksürme davranışı arasında bir ilişki var mı? Alınan nikotin ile öksürük davranışının türü ve sıklığı arasında nasıl bir ilişki gözlenir? Gibi sorularla ilgilenir. Deneysel psikoloji ayrıca hayvanlar üstünde yaptığı araştırmalarla değişik çevre koşullarının insan davranışlarını nasıl etkilediğini bulmaya çalışmıştır.

 b) Fizyolojik Psikoloji: Duyu organlarının yapısı ve işleyişi, kana karışan hormonların organizmanın tamamına ve dolayısıyla davranışa olan tesiri gibi konuları deneysel olarak inceleyen psikoloji alanıdır. Yenilen içilen maddelerle davranış arasında nasıl bir ilişki olduğunu da araştıran fizyolojik psikoloji genel anlamda bakıldığında biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi izler. Beynin hangi bölgesi konuşma davranışını denetler? Sorusu bu alanın sorularına örnek olarak verilebilir.

c) Gelişim Psikolojisi: Bireyin doğumdan ölümüne kadar geçen sürede, yaşa bağlı olarak ortaya koyduğu davranış değişikliklerini ele alan psikoloji dalıdır. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi gibi alanlara ayrılır. Matematik kavramlarını öğrenmedeki kolaylıkla bireyin yaşı arasında bir ilişki var mı? Duyu organları yaşın ilerlemesine bağlı olarak nasıl gelişme gösterir? Konuşma gibi oldukça karmaşık önemli bir davranışın hangi yaş aşamalarında ne gibi gelişim basamakları gösterdiği gibi sorular gelişim psikologlarının konusudur. Gelişim psikolojisi ayrıca çocuğun içinde büyüdüğü çevre ile onun geliştirdiği davranış türleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu da inceler.

d) Kişilik Psikolojisi: Günlük yaşamı içinde birey, her an çevresiyle ve kendisiyle iletişimde bulunurken kendine özgü duygu, düşünce ve davranış özellikleri gösterir. Davranış, düşünce, duygu özelliklerini kişilik psikolojisi inceler. Kişiliğin nasıl ortaya çıktığını araştıran kişilik psikolojisi, kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörleri de inceler.

e) Bilişsel Psikoloji: Bir insanın sabah kalkınca aynada kendini tanıyabilmesi, mutfaktaki eşyaların yerini bulabilmesi vb. onun belleğiyle gerçekleşir. Bellek nedir? Sorusunu bilişsel psikoloji inceler. Algılama, düşünme, hatırlama ve unutma, problem çözme ve dil davranışının altında yatan süreçler konusunda yapılan araştırmalar bilişsel psikolojinin kapsamı içine girer. İnsanlar neden dolayı bazı bilgileri hatırlarken bazı bilgileri unuturlar? Unutma veya hatırlama davranışının altında yatan unsurlar nelerdir? Gibi sorular bilişsel psikolojinin alanına girer.

f) Sosyal Psikoloji: Bireylerin diğer insanlarla iletişimde bulunması toplum halinde yaşamanın zorunluluklardandır. Günlük yaşamın akışı içinde birçok insanla etkileşimde bulunmakta toplum yaşamının doğal sonuçlarındandır. Günlük yaşantımızda otobüse binerken otobüs şoförüne verdiğimiz selam gün içindeki yüzlerce farklı etkileşimin ilk parçasını oluşturur. Bireylerin bir biriyle etkileşimini ve bireyin, grup içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji dalı sosyal psikolojidir. Propaganda, ikna, uyma davranışı ve gruplar arası çatışma gibi konuları ele alır. Ayrıca sosyal psikoloji başka insanları nasıl algıladığımız, çeşitli toplumsal durum ve ortamlardan nasıl etkilendiğimiz gibi konularda deneysel çalışmalar yapar.

g) Psikometrik Psikoloji: Deneysel çalışmalarla, çalışmalarda kullanılan testlerin kullanışlılık derecesini inceleyerek değerlendiren psikoloji dalıdır. Psikometrik psikoloji, testlerden elde edilen sonuçları inceleyip değerlendirmek için istatistiksel tekniklerden yararlanır.