Her bilim dalının kendine özgü yöntem ve metodolojisi vardır. Coğrafyanın diğer bilimlerden farkı; doğal ortam ve insana dair tüm verilerin alansal dağılışının yapılabilmesidir. Coğrafya çalışmalarında bu veriler çeşitli bilimlerin kaynaklarından elde edilir. Bu bilimsel kaynaklar coğrafyanın dağılış prensibine ve insan yaşamına etkilerine göre yeniden sınıflandırılarak incelenir. Coğrafyaya yardımcı bilimler şunlardır:

A) DOĞAL BİLİMLER

 • Kartografya : Haritacılık anlamına gelen kartografya dünya üzerindeki bilgilerin iki boyutlu çizimlerle aktarılmasında kullanılır.
 • Jeodezi ve Fotogrametri: Yüksek teknoloji ürünü olan hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri aracılığıyla hata oranı düşük haritaların çizimini amaçlayan bilimlerdir.
 • Jeolojik :Yerin yapısı, oluşumu, evrimi gibi konuların yanı sıra kayaçların bileşimi, tektonizma, depremler ve çevre sorunları ile ilgilenen bilimdir.
 • Meteoroloji: Hava olaylarını anlık veriler yardımı ile değerlendiren, analitik bir doğa bilimidir.
 • Hidroloji : Sular bilimi demektir. Oseanografya okyanusları ve denizleri, limnoloji tatlı suları, hidrojeoloji ise yeraltı sularını inceler.
 • Botanik : Bitkilerin oluşum, gelişim ve dağılış özelliklerini inceler.
 • Zooloji : Hayvan türleri, gelişim ve dağılış özelliklerinin yanı sıra tür ve evrim özelliklerini inceleyen bilimdir.
 • Jeofizik : Yerin yapısı ve oluşumunu analitik yöntemlerle inceler.
 • IX: Petrografi : Kayaç yapısını inceler.
 • Pedoloji : Toprak bilimi demektir.

B) BEŞERİ BİLİMLER

 • Şehir-Bölge Planlama: Yerleşmelerin evrimi, altyapısı üzerinde bunların planlanması ve geliştirilmesini temel alan bir mühendislik bilimidir.
 • Demografi: Nüfus bilimi demektir. Temelde istatistik sorunlara yoğunlaşılmaktadır.
 • İktisat: Ekonominin gelişimi, evrimi ve çağımız ekonomik yaklaşımlarını inceleyen bilimdir.
 • Siyaset Bilimi : Yönetme sanatını inceler. Ancak Coğrafi siyaset bilimi ya da siyasi coğrafya “JEOPOLİTİK” olarak adlandırılır.
 • Antropoloji : İnsan bilimi demektir. 3’e ayrılır. Sosyal antropoloji, insanoğlunun sosyal gelişimini ve değişimini, Fiziki antropoloji ırkların ve genetik özelliklerini, Kültürel Antropoloji ise halkların etnokültürel özelliklerini inceler.