Browsing: OSMANLI TARİHİ

1. Murat (Hüdavendigar) Dönemi Siyasi Olayları

1. Murat Dönemi Hakkında Bilgi:

– Osmanlı Padişahlarının üçücüsü II. Osmanlı Padişahı Orhan Bey’le Yârhisar Tekfurunun kızı Nilüfer Hatunun oğludur. Bursa’da doğdu çocukluğunda babasının çevresinde bulunan Çandarlı Kara Halil ve Lala Şahin Paşalar tarafından yetiştirildi. Gençliği 20 yıl süren barış dönemine rastladığı için, savaş eğitim görmeden babası tarafından İznik sancak beyliğine atandı.

– Ağabeyi Süleyman Paşa ve babasının art arda ölümleri üzerine tahta çıktı. (1362) Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçilmiş olması Bizans’ı ve Balkan devletlerini kuşkulandırmış, kısa zamanda gösterilen büyük gelişmeler Anadolu Beyliklerini de fırsat kollar duruma getirmiştir.

– Şehzadeliğinde, padişah olması düşünülmediğinden devlet yönetiminde tecrübe kazandırıcı çalışmalar yapamadığı halde Bizans İmparatorluğu ile Sırp, Bulgar ve Arnavutlar arasındaki yakınlaşmaları iyi değerlendiren bir politika izledi Bu devletler arasında doğabilecek güç birliğini önlemek amacıyla Edime üzerine yürüme hazırlıklarına girişti. Fakat Batıdaki bu gelişmelerden yararlanmak isteyen Karamanoğlu Ali Bey’in Ankara yöresindeki Ahilerle birleşerek saldırıya geçmesi üzerine 20.000 kişilik güçle önce doğu cephesine gitmek zorunda kaldı.

– Kısa sürede başarı sağlayarak Bursa’ya dönünce, babasının padişahlığı zamanında başlamış olan devlet örgütlenmeleri yönündeki çalışmalara hız kazandırdı. Lala Şahin Paşayı başkomutanlık görevine getirerek Anadolu ve Rumeli askerini ayırdı.Sıkı bir eğitim programı uyguladıktan sonra Rume’ye geçerek Şahin Paşa komutasındaki orduyla Edirne’yi aldı.

– Edirne’nin başkent yapılmasından sonra 1.Murat’ın Batı cephesindeki gösterdiği başarılar Makedonya, Arnavutluk ve Selanik dışında tüm Teselya’nın alınmasıyla sonuçlandı. Osmanlı ilerleyişi karşısında Bulgar Ulah Boşnak ve Macar orduları birleşerek Edime üzerine yürüdüler (1363). Ama Hacı İl Bey komutasındaki bir süvari birliği Sırpsındığı adı verilen yerde bir gece baskını yaparak bir çeşit Haçlı ordusu durumundaki düşman ordusunu perişan etti; Bulgaristan ve Sırbistan’ın önemli bir bölümü alındı.

– 10 yıllık bir barıştan sonra düzenlenen bir sefer sonucunda 1. 1.Murat Sırp ve Bulgar krallarını büyük vergilere bağlayarak Bulgar prensesini sarayına  getirdi.

– Bu başarılardan sonra Anadolu Beylerini Osmanlı egemenliğine bağlama girişimlerinde bulundu. Oğlu Bayezıd’a kızını aldığı Germiyanoğlu ile anlaştı. Bu sırada kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin mirasçısı sayan Karamanoğulları, bu girişimlere engel olmak için, Savcı Bey’in 1.Murata başkaldırmasından yararlanarak sınır şehirlerini yağma ettiler.

– Konya yöresinde yapılan savaşlarda Karamanoğulları Beyliği orduları yenilgiye uğratıldı. Fakat bu kez de Doğudaki savaşlardan yararlanmak isteyen Bosna-Hersek Sup, Ulah ve Bulgar beylikleri birleşip 100.000 kişilik bir orduyla saldırıya geçtiler. Bu cephede yapılan savaşlarda da kısa sürede basan sağlandı. Daha sonra Macar Çek ve Leh ordularının da düşman saflarına katılmasıyla Kosova ovasında yapılan büyük bir meydan savaşında Batılılar Osmanlı’nın Kuruluş devrinin en büyük yenilgisine uğratıldılar (1389). 1.Murat büyük zaferinden sonra Miloş Kabiloviç adında yaralı bir Sırp tarafından savaş meydanında öldürüldü.

1.Murat’ın Ölümü:

1.Murat’m cenazesi, saltanat savı güder gerekçesiyle Kosova’da yeni padişah I. Bayezıd emriyle boğularak öldürülen oğlu Yakup Bey’in cenazesiyle birlikte Bursa’ya getirildi ve Çekirge’deki türbesine gömüldü. Cenazenin sağlıkla nakli için, iç organları otağının bulduğu yerde Kosova’da defin edilmiştir. Turider ve İslam dünyasında 1.Murat a Hüdavendigar  lakabı ile kutsallık derecesinde saygı beslenmesine başlanmıştır Böylece Kosova’da hala bulunan iç organlarının defin edildiği yer “Meşhed-i Hüdavendigar  adı ile Çekirge’de bulunan 1.Murat türbesi birer ziyaıetgah olmuştur.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilaline Tepkiler – Fransız Devrimine Tepkiler

Fransız İhtilali Karşısındaki Tepkiler:

Fransa’da İhtilal sonucu yaşanan gelişmeler, özellikle Avrupa’da imparatorlukları ve mutlak krallıkları endişelendirmiştir. Avrupa’nın monarşik devletleri (Avusturya, Prusya, Rusya gibi), Fransa’da ihtilal sonrası kurulan yeni yönetimi tanımadılar. Fransa’da Napolyon’un yönetime gelmesi ile birlikte yeni bir dönem başlamış, yayılmacı bir siyaset izleyen Napolyon, Avrupa’yı ele geçirmeye çalışmıştır.

Bu durum Fransa’ya karşı Avrupa’da milli duyguların ön plana çıkmasına ve Napolyon’un yenilmesine neden olmuştur. Avrupa devletleri Fransa’ya karşı ortak hareket etmek ve Napolyon’un bozduğu Avrupa sınırlarını yeniden belirlemek amacıyla Viyana Kongresi’ni toplamışlardır. (1815)

Viyana Kongresi’nde Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizilmiş, bozulan sınırların düzenlendiği, krallıkların durumlarını gözden geçirdiği bu döneme “Restorasyon (Yeniden Yapılanma) Dönemi” denilmiştir.

{ Add a Comment }

Amerika Hangi Antlaşma ile Nasıl Kuruldu

Amerika’nın Kuruluşu – Amerika’nın Kurucusu – I. Filadelfiya Kongresi:

Kuzey Amerika’da on üç koloni kuran İngiltere, Avrupa’dan getirdiği göçmenleri buralara yerleştirmiştir. İngiliz valilerinin yönetiminden memnun olmayan ve İngiltere parlamentosunda temsil edilmek istenen kolonilerde bir hareketlenme başlamıştır.

Bu sıralarda Fransa ile giriştiği Yedi Yıl Savaşları yüzünden ekonomisi bozulan İngiltere, bütçe açığını kapatmak için, kolonilerden almakta olduğu vergileri arttırmış, böylece savaşın faturası Amerika’daki vatandaşlarına çıkmıştır. Tütün, çay gibi ürünlere getirilen vergilerle zaten tedirgin olan koloniler harekete geçmiş ve birleşerek I. Filadelfiya Kongresi’ni toplamışlardır.

 1. Filadelfiya Kongresi’nde;
 • Vergilerin ödenmemesi,
 • İngiltere ile bağların koparılması,
 • İngiltere’ye karşı birlikte mücadele edilmesi kararı alınmıştır.

Bu gelişme üzerine İngiltere, Amerika’ya asker göndererek kolonileri itaat altına almaya çalışmıştır. Koloniler II. Filadelfiya Kongresi’ni toplayarak Amerika bağımsızlık bildirisini ilan etmişlerdir. İngiltere ile arasında bir rekabet olmasından dolayı, Amerika Kıtasındaki İngiliz etkinliğinin son bulması için kolonilerin bağımsızlık savaşını Fransa desteklemiş, silah, cephane yardımında bulunmuştur. Amerikan bağımsızlık savaşı İngiltere’yi zor durumda bırakmış, sonunda Amerika’nın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır.

Yapılan Versay (Versailles) Antlaşmasına (1783) göre;

 • Amerika’nın bağımsızlığı İngiltere tarafından kabul edilmiştir. Bağımsızlığını kazanan Amerika’da bu defa da iç savaşlar çıkmış, koloniler arasındaki savaş 1787’de Amerika Birleşik Devletleri anayasası kabul edilerek sona ermiştir. Böylece Kuzey Amerika Kıtası’nda Amerika Birleşik Devletleri adında, bir konfederasyon devlet kurulmuştur. Bu devlete George Washington başkan seçilerek, ilk ABD Başkanı olmuştur.
 • Bağımsızlık Savaştan sırasında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi, Fransız İhtilalı’nın çıkmasında etkili olmuştur.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali Nasıl Gelişmiştir

Fransız İhtilalinin Gelişim Aşaması:

Fransa’da halkın şikayetlerini, isteklerini dinleyen ve krala bildiren Etejenaro Meclisi bulunmaktaydı. Bu mecliste asillerin üstünlüğü bulunmakla beraber, burjuvalar da temsil ediliyordu. Ancak asillerin bir oyuna karşılık, burjuvaların iki oyu gerekiyordu. Burjuvalar, Etejenaro Meclisi’nde oylamada eşitlik istemiş ve bir ayaklanma başlatarak kendilerini Milli Meclis ilan etmiştir.

Kral, burjuvaların oluşturdukları bu meclisi dağıtmak için zor kullanınca, tepki içerisinde olan halk, burjuvaların yanında yer alarak krala karşı ayaklandı. Bu ayaklanma kısa sürede ülkenin her tarafına yayıldı.

Ayaklanma sonucunda bir kurucu meclis oluşturulmuştur. Bu meclis, derebeyliği kaldırarak, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Beyannamesi’ni hazırlamıştır. (1789)

Kurucu Meclis döneminden sonra oluşturulan Yasama Meclisi (1791 -1792) zamanında krallık kaldırılmıştır. İhtilalin bundan sonraki aşamalarında Konvansiyon Meclisi (1792-1795), Direktuvar Devri (1795- 1799) ve Konsüllük Devri (1799-1804) yaşanmıştır.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilalini Hazırlayan Nedenler

Fransız İhtilali Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı:

Avrupa’nın düşünce yapısında Rönesans ve Reform Hareketleri sonucunda meydana gelen değişiklikler. Avrupa Devletleri arasında başlayan mezhep savaşları (Otuz Yıl Savaşları) Westfalya Antlaşması (1648) ile sonuçlanmış, bundan sonra Avrupa’da Aydınlanma Devri denilen bir dönem başlamıştı.

Aydınlanma dönemi özellikle Fransa’da etkili olmuş, toplumun düşüncelerinde, görüşlerinde aklın ön plana çıkmasını sağlamıştı. Monteskiyo, Jan Jak Russo, Volter gibi düşünürler insani değerlerin üstün tutulduğu, insan haklannı, eşitlik, adalet, özgürlük, laiklik gibi ilkeleri yaymışlardır.

SOSYAL SINIFLAŞMA: Avrupa’da asiller ve rahipler Ortaçağ’ın egemen sınıflarıydı. Devletin yönetimi bunların elindeydi. Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşip, ekonomik gücü artan burjuvalar, şimdi yönetimde de söz sahibi olmak istiyorlardı. Burjuvaların, devlet yönetiminde etkili olmak için giriştikleri mücadele ihtilalin önemli bir gelişmesi olmuştur.

MUTLAKİYET İDARESİ: Fransa’da kral, keyfi bir idare sürdürüyor, halk ise yoksulluk içinde bulunuyordu. Asillerin sürdüğü yaşayış ile halkın yaşayışı arasında büyük bir fark vardı.

FRANSA’NIN EKONOMİSİNİN BOZULMASI: Fransa, özellikle Ingiltere ile sürdürdüğü savaşlar nedeniyle oldukça zor durumda kalmış, ekonomik yönden büyük bir çöküş yaşamıştı. Son olarak Amerikan bağımsızlık savaşlarında, kolonilere yapılan yardımlar Fransa maliyesini iyice bozmuştu. Yönetim, bozulan maliyesini düzeltmek amacıyla halka ağır vergiler koymuştu. Zor durumda olan halk bu vergiler karşısında iyice sıkıntıya düşmüştü.

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARININ ETKİSİ: Amerika’da kolonilerin başlattıkları özgürlük hareketi, Fransa tarafından da desteklendiği için, bu olaya Fransa halkı da ilgili olmuştu. Fransa’nın kendi siyaseti açısından, İngiltere’ye karşı desteklediği bu hareket, Fransız halkını özgürlük duygularının kabarması açısından etkilediği için ihtilale zemin hazırlamış, böylece Fransız yönetimine olumsuz etkisi olmuştur.

Amerika’da bağımsızlık savaştan sırasında yayınlanan İnsan Haklan Bildirisi, Fransız İhtilali’nin oluşmasında rol oynamıştır.

{ Add a Comment }

Osmanlı – Amerika (ABD) İlişkileri

Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri – Kısaca:

Amerika ile Osmanlı Devleti arasındaki İlişkilerin başlaması XIX. yüzyılın başlarına rastlamaktadır, ABD gelişen sanayisiyle artan üretimini yeni pazarlara sürmeyi hedeflerken, Osmanlı Devleti ise kendine müttefik bulmakta zorlandığından ABD ile yakınlaşmayı önemsemiştir.

Osmanlı Devleti ve Amerika arasındaki ilişkiler ticaret ile başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz’deki ticaret içerisinde yerini almak istediğinden Osmanlı Devleti ile ilişki kurmayı önemsemiştir.

ABD, Osmanlı Devleti ile 1830 yılında imzalanan ticaret atlaşmasına kadar, başka ülkelere vergi ödeyerek Akdeniz’e girebilmiştir. Cezayir, İngiltere gibi devletlere vergi ödeyerek Akdeniz’de ticaret yapabilen ABD, Osmanlı Devleti ile 1830 yılında dokuz maddeden oluşan bir antlaşma imzalayarak, aracısız bir şekilde Osmanlı Devletinin topraklarında ve karasularında ticaret yapmaya başlamıştır.

OsmanlıABD ilişkilerindeki bir diğer önemli konu da Osmanlı Devletinden ABD‘ye yapılan göçler olmuştur.

{ Add a Comment }

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması

ABD’nin Kuruluşu Hakkında Bilgi:

Amerika Kıtası’nın l492 yılında keşfedilmesinden sonra XVI. yüzyıl boyunca İspanya, Hollanda, İngiltere Fransa, İsveç ve Portekiz Amerika‘ya gelerek koloniler kurdular. İngiltere bu ülkeler içerisinde Amerika‘ya daha geç gelmesine rağmen, Amerika‘nın doğu kıyısında sayıları on üçü bulan koloniler kurmuştur.

1733 yılına gelindiğinde bu koloniler On Üç Koloni adı altında Britanya (İngiltere) İmparatorluğu’na bağlı sömürge haline geldiler. Avrupa’nın büyük güçleri arasında 1756 – 1763 yılları arasında süren Yedi Yıl Savaşları‘nı İngiltere kazanmıştır. Ancak İngiltere savaşın borçlarını ödeyebilmek için Amerika‘daki kolonilere ağır vergiler yüklemeye karar verdi. Bu vergiler kolonilerde büyük sıkıntı oluşturdu. Tepkiler önceleri dar amaçlıyken kısa zamanda bu eylemler bağımsızlık taleplerine dönüştü.

Koloni temsilcileri 1774 yılında Filedelfiya’da toplanarak İngiltere’ye bazı isteklerini bildirdiler; kolonilerin haberi olmadan vergi alınmaması, ticareti engelleyici kanunlar konulmaması şeklinde ifade edilebilecek istekleri İngiltere tarafından reddedildi.

Koloniler bunun üzerine 1776’da ikinci kez Filedelfiya’da toplanıp İngiltere’ye savaş açmışlardır. Ayrıca bu kongrede, George Washington ordunun komutanlığına getirilirken, İnsan Hakları Bildirisi yayınlanarak demokratik bir rejim kurulacağı ifade edilmiştir.

Koloniler, İngiltere ile yaptıkları bağımsızlık savaşında Fransa, İspanya ve Hollanda’dan yardım alarak İngilizleri yenmiştir. Fransa sömürgecilik yarışında rekabet içerisinde olduğu İngiltere’yi zor durumda bırakabilmek amacıyla el altından Amerika‘yı destekleyerek silah yardımında bulunmuştur. İngiltere’nin zor durumda kalarak barış istemesi sonucu taraflar arasında 1783 yılında Versailles (Versay) Antlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan bu antlaşma sonucu On Üç Koloni bağımsızlığını kazanarak bazı siyasal düzenlemelerle 1787 yılında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin temelini atmışlardır.

George Washjngton‘un ilk başkan seçildiği Amerika, Avrupa’ya karşı dünyada denge unsuru olmuştur. Avrupa’dan ve dünyanın değişik bölgelerinden göçlerle nüfusu artmış ve ilerleyen yıllarda dünya siyasetinde etkili bir devlet haline gelmiştir.

{ Add a Comment }

1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırılması

1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet Arasındaki Farklar:

 • 1. Meşrutiyet Döneminde padişah yasama, yürütme ve meclisi kapatma yetkisine sahipti. Ayrıca yaptıklarından sorumlu değildi. 2. Meşrutiyet Döneminde padişahın mecliste anayasaya uymak için yemin etme kuralı getirilerek padişahın anayasaya bağlılığı sağlandı. Meclisi kapatma yetkisi zorlaştırıldı. Padişahın mutlak veto yetkisinde değişiklik yapıldı.
 • 1. Meşrutiyet Döneminde yetkiler padişahta toplanmış, Mebuslar Meclisi‘ni ilgilendiren konular ancak padişahın izniyle bu mecliste görüşülmekteydi. Ayrıca Mebuslar Meclisi üyeleri kanun teklifinde bulunamayıp ayrıca kanunları da oylayamaz, kanun tasarılarında değişiklikte bulunamazdı. 2. Meşrutiyet Döneminde yasaların yapılması, antlaşmaların onaylanması Mebuslar Meclisi ve padişah arasında paylaştırılmıştır.
 • 1. Meşrutiyet Döneminde hükümet üyelerini padişah belirler, bu hükümet üyeleri padişaha kadar sorumlu olurlardı. 2. Meşrutiyet Döneminde yürütme yetkisi hükümete aitti. Hükümet sadece parlamentoya karşı sorumluydu. Şeyhülislam ve sadrazamın belirlenmesi padişaha bakanların tespiti ise sadrazama verilmiştir.
 • 1. Meşrutiyet Döneminde sansür ve sürgün cezaları uygulanmıştır. 2. Meşrutiyet Döneminde haberleşme belgelerinin gizliliği benimsenip, sansür ve sürgün kaldırılmıştır. Kişi hak ve özgürlüklerinde demokratik gelişmeler yapılmıştır. Kanunun belirlemediği nedenler dışında bir sebepten cezalandırma usulleri ortadan kaldırılmıştır.
 • 1. Meşrutiyet Döneminde ilk kez seçim kuralı getirilmiş ancak taşradaki meclis üyeleri vilayet meclisindeki temsilciler tarafından belirlenmiştir. Halk doğrudan seçime katılmamıştır. 2. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı halkı ( erkekler ) oy kullanarak seçime katılmış seçimler iki aşamalı ve birçok partinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

{ Add a Comment }

19.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Basın Yayın Hayatındaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde Basın – Yayın Hayatındaki Değişimler:

 • Osmanlı Devleti‘nde matbaanın 1853 yılında İstanbul dışında da kurulması kitap basımında önemli artışlar sağlamıştır.
 • 19. yüzyılın ikinci yarısında matbaa sayesinde okur-yazar sayısının artması kültür yaşamının canlanmasına gazete ve dergi çalışmalarının hızlanmasına zemin hazırlamıştır.
 • Osmanlı Devleti‘nde ilk resmi gazete 2.Mahmut döneminde (1831) çıkan Takvim-i Vekayi’dir. 1.Abdülmecit döneminde de (1240) Ceride-i Havadis adıyla resmi gazete çıkarılmıştır.
 • Osmanlı Devleti’ndeki ilk özel “Türk gazetesi ise Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında Çıkarılan Tercüman-ı Ahval‘dir. Şinasi 1862 yılında da Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır.
 • Diğer gazetecilik faaliyetleri 1856’da Ali Suâvi, Muhbir gazetesini, Tevfik Fikret ve arkadaşları Tanin gazetesini çıkarmışlardır.
 • İttihat ve Terakki karşıtları da Volkan gazetesini çıkarmışlardır.
 • Osmanlı Devleti‘nde ilk Türk dergisi’ 1850 yılında yayımlanan Veka-yı Tıbbiye‘dir. 1872 yılında Münif Paşa, Mecmua-yi Fünun‘u 1872 yılında da Teodor Kasap ilk mizahi dergi olan Diyojen‘i çıkarmıştır.
 • Devletin ilk resmi dergisi, 1862 yılında yayın hayatına başlayan Mir’at

{ Add a Comment }

19.Yüzyılda Osmanlı Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

19. Yüzyılda Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişim:

 • 19. yüzyılda Osmanlı toplum yapışı incelendiğinde dikkati çeken ilk özellik nüfus yapısındaki değişimdir. Bir yanda kaybedilen topraklarla toplam nüfus azalırken, diğeri yandan da Anadolu’ya göçler yaşandığından şehir ve kasabalarda nüfus artışı yaşandı.
 • 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde şehirleşmenin hız kazandığı dönemler oldu. İstanbul bir milyonu aşan nüfusu ile Avrupa‘nın en büyük şehirlerinden biri oldu.
 • Şehitlerin görünümü de değişmeye başlamıştır. Tren ve buharlı gemiler ulaşımda, kullanılmaya başladı.
 • Alınan teknoloji ile birlikte Avrupa yaşam tarzı Osmanlı toplumunda etkilerini göstermeye başladı. Özellikle büyükşehirlerdeki devlet yöneticileri Avrupa yaşam tarzının öncüsü oldular.
 • 2.Mahmut, batı tarzı giyim kuşama ağırlık veren bir çizgi takip etmiştir. Din adamı dışındaki devlet memurlarına fes, pantolon ye ceket giyme zorunluluğu getirmiştir.
 • Büyük şehirlerde Batı yaşam tarzı özellikle yönetici ve zenginlerde kendini gösterirken halk ve taşrada yaşayanlar geleneklerine bağlı kalmışlardır.

{ Add a Comment }