Orta Asya’dan göç ederek Avrupa’ya yerleşen ilk Türk topluluğu Kuzey Hunları’dır. Balamir idaresinde Doğu Avrupa’ya giren Hunlar, burada yaşayan Cermen kavimlerini yurtlarından sürmüşler ve böylece Kavimler Göçü’ne neden olmuşlardır. Orta Avrupa’ya (bugünkü Macaristan dolaylarına) yerleşen Hunlar, Avrupa (Batı) Hun Devleti’ni kurmuşlardır.

Avrupa Hun Devleti: Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti olan Batı Hunları, en güçlü dönemlerini Attila zamanında yaşamışlardır. Attila, İtalya (Galya) Seferi ile Roma’yı kuşatmış, ancak son anda almaktan vazgeçerek, Batı Roma İmparatorluğunu itaat altına almış ve vergiye bağlamıştır. Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) üzerine de sefere çıkan Attila, bu devleti de vergiye bağlamıştır. Attila’nın ölümünden sonra çıkan iç mücadeleler sonucu devlet gücünü kaybetmiş ve siyasi varlığı sona ermiştir. Siyasi egemenliklerini kaybeden Hunlar, kültürel varlıklarını da koruyamamış ve Avrupa kültürü potasında yok olmuşlardır.

Avarlar: Göktürklerin Orta Asya’dan çıkardıkları Avarlar, Avrupa’ya giderek burada siyasi varlıklarını sürdürdüler. Avrupa’da güçlü bir devlet haline gelen Avarlar, Bizans üzerine yürüyerek, İstanbul’u iki kez kuşattılar. (Bunlardan sonuç alınamamış olsa da, Türk tarihinin ilk İstanbul kuşatması olması nedeniyle önemlidir.) Avarlar da siyasi egemenliklerini kaybettikten sonra Türk kimliklerini koruyamamalardır. Bunlardan başka,

  • Macarlar,
  • Bulgarlar,
  • Kumanlar (Kıpçaklar),
  • Uzlar (Oğuzlar),
  • Peçenekler

Avrupa’ya giden Türk kavimlerindendir. Ancak bunlarda varlıklarını uzun süre devam ettirememişler ve bulundukları bölgenin kültürleri arasında eriyip yok olmuşlardır. Hatta, Uzlar ve Peçenekler, Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. (Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunda bulunan bu Türk boyları, savaş sırasında Selçuklu tarafına geçerek, savaşın kazanılmasında etkili olmuşlardır.)