Auguste Comte ve Üç Hal Yasası:

Matematik ve fen bilimleri eğitimi almış, yaşamını özel ders vererek sürdürmüştür. Auguste Comte (1798-1857) Bir Fransız filozofudur. Auguste Comte‘un gerçek amacı, toplumsal olayları inceleyerek, topluma yeni bir biçim, yeni bir yön vermektir. Comte, Fransız Devrimi‘nin toplumda yarattığı karmaşayı ve kaosu görmüş ve yaşamış bir insandır. Toplumu bu karmaşadan kurtarmak ve yeniden düzenlemek için bilimden yararlanmak istemiştir. Bunun için sosyolojiyi bir bilim olarak kurmuştur. Sosyolojide fiziğin ve matematiğin yöntemlerini uygulamaya gayret eder. Bu açıdan pozitivizm deneyci felsefenin bir türüdür.

Comte’a göre felsefe, duyularımızın bize sağladığı olgulardan yola çıkmalı, onların arkasındakilerle ilgilenmemelidir. Yani, felsefe varlıkların insan tarafından gözlenemeyen özlerini, gizli nedenlerini bulma çabasından vazgeçmelidir. Varlıklar ve doğal olaylar, doğaüstü güçlerin eseri değildir. Bundan dolayı “nasırlarla uğraşılmalı, ama “niçin”lerle uğraşılmamalıdır. Sonuç olarak felsefe deneysel bilimleri model almalıdır. Bu şekilde olgular arasındaki değişmez ilişkiler ve doğa yasaları bulunabilir. Bu amaca da yalnızca deney ve gözlem yoluyla ulaşılabilir. Bu yolla kazanılan, bilgi, pozitif bilgidir. Toplumun yeniden düzenlemesinde pozitif bilgi kullanılabilir. Pozitif bilgi tarihsel evrim sonucunda insan zihninin ulaştığı en yüksek düzeydir. İnsanoğlu bu düzeye üç dönemden geçerek gelmiştir. 

TEOLOJİK DÖNEM: Bu dönemde insanlar her şeyi tanrısal güçlerle açıklamışlardır. Bütün olayların gerisinde doğaüstü nedenler bulunduğuna inanılmıştır. Örneğin, doğal bir felâketin ardında Tanrı’nın insanları cezalandırmak istemesinin yattığını düşünmüşlerdir.

METAFİZİK DÖNEM: Bu dönemde manevi nedenlerden ve Tanrısal güçlerden vazgeçilmiştir. Ama olaylar hâlâ algılanamayan bazı nedenlerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Soyut kavramlar ve gizli güçler ön plana çıkmıştır. Örneğin, cisimlerin yere düşmesi, doğadaki yerlerini alma çabası ya da boşluktan korkma ile açıklanmıştır.

POZİTİF DÖNEM: Bu dönem insan düşüncesinin ve gelişiminin en yüksek düzeyidir. Çünkü burada insan yalnızca olgulara yönelir. Olayların ve olguların arkasındaki metafizik nedenlerden vazgeçilir. Böylece değişmez yasaların bilgisi elde edilmiş olur.

Auguste Comte, bilimlere büyük önem vermiş ve toplumları yeniden düzenlemede onlardan yararlanmaya çalışmıştır. Felsefeye pozitif bir nitelik kazandırmaya çalışmıştır. Bunun için metafizik unsurları reddetmiştir.