Çevremizde çeşitli doğa olayları meydana geliyor. Ağaçlar büyüyor, çiçekler açıyor, çimenler yeşeriyor, gök güdüyor, yağmur yağıyor, sular coşuyor. Gündüzle gece hep birbirini izliyor. Güneş her sabah doğuyor, akşam olunca batıyor.

Mevsimler aksamadan birbirini izliyor. Bu düzen hiç şaşmıyor. Hiç şüphesiz bütün bunları düzenleyen güçlü bir varlık olmalıdır. Evrendeki her varlık, kendisine düşen görevi eksiksiz yerine getirmektedir. Bu varlıkların herhangi biri görevini yapmasa genel düzen hemen bozulur. Örneğin; ozon tabakasının delinmesi, Güneş’in zararlı ışınlarının yeryüzüne gelmesine neden olacağı için insanlar ve diğer canlılar zarar görür. Evrende milyonlarca kusursuz oluşum sürüp gitmektedir.

Evrendeki bu mükemmel düzenin hiç bozulmadan sürüp gitmesi kendiliğinden olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değildir. Sınıfımızda sıralar düzenli ise bunu yapan bir görevlinin olduğunu düşünürüz. Giysilerimiz ütülenip düzenli bir biçimde dolaba konmuşsa bunun kendiliğinden olmayacağını biliriz. O hâlde evrende düzen ve uyumun olması bu düzeni sağlayan yüce bir varlığın bulunmasını gerektirir. O da Allah’tır.

Evrenin ve insanların yaratıcısı Yüce Allah, var olduğu gibi aynı zamanda birdir ve tektir. Zaten birden çok yaratıcının olabileceğini aklımız da kabul etmez. Eğer böyle bir şey olsaydı evrende düzen ve devamlılık olmazdı. Örneğin, yerin ve göğün iki yaratıcısı olsaydı her ikisinin de değişik arzu ve istekleri olurdu. Birisinin “Evet!” dediğine, diğeri “Hayır!” diyebilirdi. Birisi bir insanın yaşamasını isterken diğeri ölümünü isteyebilirdi. Böylece, aralarında, sonsuza dek bir anlaşmazlık sürüp giderdi. Dolayısıyla yerin ve göğün düzeni bozulur ve insanlar mutsuz olurlardı.

Kur’an-ı Kerim’de de bu gerçeğe işaret edilir ve şöyle buyrulur: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” “Tevhit dini” olan İslam’ın temeli, Allah’ın varlığı ve birliği inancına dayanır. Kur’an’da bu ikisi daima birlikte vurgulanmıştır. Dolayısıyla, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak Müslüman olmanın temel şartıdır. Yine İslam inancına göre Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve hiçbir şey ona ortak koşulamaz. Bu konuda Kur’an’da, “De ki o, Allah birdir.” ve ”Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur…” buyrulmaktadır.

Allah vardır ve birdir. Biz, var ve bir olan Allah’a inanırız. Yüce Allah, en küçük varlıklardan uzaydaki gezegenlere kadar her şeyin yaratıcısıdır. Gökyüzü, yeryüzü, yıldızlar, gezegenler, insanlar, hayvanlar hep onun yaratmasıyla meydana gelmiştir. Yediklerimizi, içtiklerimizi, havayı ve suyu yaratan da Allah’tır. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğuna ilişkin Kur’an’da birçok ayet yer alır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur: “O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır…” Bir diğer ayette de “O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler onundur…” buyrulmuştur.

İslam inancına göre Allah, tek ve her şeyin yaratıcısı olmasının yanı sıra sonradan olan şeylerin hiçbirisine, hiçbir yönden de benzemez, insanların ve diğer varlıkların birbirlerine benzemesi normaldir. Çünkü Allah’tan başka diğer varlıkların hepsi sonradan Allah tarafından yaratılmış, ölümlü ve geçicidir.

Allah ise yaratanı evveli, sonu, benzeri ve dengi olmayan tek varlıktır. Evrendeki mükemmel düzen ve uyum da bize, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını göstermektedir. Yüce Allah’ın hiçbir şekli yoktur. Şekil, geçici ve ölümlü varlıklar içindir. O nedenle Allah’ı zihnimizde herhangi bir şekle sokarak hayal etmemeliyiz.

Allah; yemez, içmez, mal mülk edinmez. Hiç kimseyle ortaklık kurmaz. Varlığını devam ettirebilmek için hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. Çünkü o, bütün varlıkları yaratan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, tek ve benzersiz olan yaratıcıdır. Kur’ân’da Yüce Allah’ın bu nitelikleri İhlâs suresinde özlü bir şekilde şöyle belirtilir: “De ki o, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” Yine Allah’ın yaratılan varlıklardan hiçbirine benzemediği Kur’an’daki bir başka ayette şöyle bildirilir: “…Onun ben olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin…” buyrulur.

İşitme, görme, bilme nitelikleri insanda da vardır. Ancak insanda bu nitelikler sınırlıdır, örneğin, insan ancak belli frekanstaki sesleri işitir. Onun altında ve üstünde olan sesleri işitemez. Yine insan, karanlıkta olanı ya da çok küçük varlıkları göremez. Okuyup araştırmadan veya deneyim kazanmadan öğrenemez, bilemez. Allah için bu tür sınırlamalar söz konusu değildir.

Kur’an’da, Allah’ın her şeye gücünün yettiğini belirten çok sayıda ayet vardır. Bunlardan birisinde şöyle buyrulur: “Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı…”

Allah; bir, eşi ve benzeri olmayan, her şeyi bilen, işiten ve gören, her şeye gücü yeten yüce yaratıcıdır. Allah yeryüzündeki bütün varlıkları yaratmış, emrimize vermiş, bizim iyi ve güzel davranışlarda bulunmamızı istemiştir. Bizler her zaman bunun bilincinde olmalıyız. Hiç kimse için kötülük düşünmemeliyiz. Allah’ın her şeyi bilip gördüğünü düşünerek her türlü kötü iş ve davranıştan kaçınmalıyız. Tüm varlıkları sevmeli, daima güzel iş ve davranışlara yönelmeliyiz. Böyle yaptığımızda Allah’ın bizi seveceğini ve ödüllendireceğini unutmamalıyız.