İnsanın kendi varlığı ile ilgili sorgulama anlayışına yönelmesi Sofistlerle başlamış, Skolastik dönemde tanrı odaklı düşünüşün ağırlık kazanmasıyla birlikte uzun bir suskunluk dönemi ortaya çıkmış ve Rönesans’ın köprü görevi görmesinin neticesinde Aydınlanma Dönemine geçilmiştir. Genel olarak bakıldığında, Aydınlanmayı belirleyen üç ayrı tavır ya da eğilimden bahsedilebilir: Hümanizm, akılcılık ve evrenselcilik. Bu döneme damgasını vurmuş olan düşünür Kant’tır.

Bu dönemin en önemli düşünürleri: J. Locke, D. Hume, G. Berkeley, Condillac vd.