1. Murat Dönemi Hakkında Bilgi:

– Osmanlı Padişahlarının üçücüsü II. Osmanlı Padişahı Orhan Bey’le Yârhisar Tekfurunun kızı Nilüfer Hatunun oğludur. Bursa’da doğdu çocukluğunda babasının çevresinde bulunan Çandarlı Kara Halil ve Lala Şahin Paşalar tarafından yetiştirildi. Gençliği 20 yıl süren barış dönemine rastladığı için, savaş eğitim görmeden babası tarafından İznik sancak beyliğine atandı.

– Ağabeyi Süleyman Paşa ve babasının art arda ölümleri üzerine tahta çıktı. (1362) Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçilmiş olması Bizans’ı ve Balkan devletlerini kuşkulandırmış, kısa zamanda gösterilen büyük gelişmeler Anadolu Beyliklerini de fırsat kollar duruma getirmiştir.

– Şehzadeliğinde, padişah olması düşünülmediğinden devlet yönetiminde tecrübe kazandırıcı çalışmalar yapamadığı halde Bizans İmparatorluğu ile Sırp, Bulgar ve Arnavutlar arasındaki yakınlaşmaları iyi değerlendiren bir politika izledi Bu devletler arasında doğabilecek güç birliğini önlemek amacıyla Edime üzerine yürüme hazırlıklarına girişti. Fakat Batıdaki bu gelişmelerden yararlanmak isteyen Karamanoğlu Ali Bey’in Ankara yöresindeki Ahilerle birleşerek saldırıya geçmesi üzerine 20.000 kişilik güçle önce doğu cephesine gitmek zorunda kaldı.

– Kısa sürede başarı sağlayarak Bursa’ya dönünce, babasının padişahlığı zamanında başlamış olan devlet örgütlenmeleri yönündeki çalışmalara hız kazandırdı. Lala Şahin Paşayı başkomutanlık görevine getirerek Anadolu ve Rumeli askerini ayırdı.Sıkı bir eğitim programı uyguladıktan sonra Rume’ye geçerek Şahin Paşa komutasındaki orduyla Edirne’yi aldı.

– Edirne’nin başkent yapılmasından sonra 1.Murat’ın Batı cephesindeki gösterdiği başarılar Makedonya, Arnavutluk ve Selanik dışında tüm Teselya’nın alınmasıyla sonuçlandı. Osmanlı ilerleyişi karşısında Bulgar Ulah Boşnak ve Macar orduları birleşerek Edime üzerine yürüdüler (1363). Ama Hacı İl Bey komutasındaki bir süvari birliği Sırpsındığı adı verilen yerde bir gece baskını yaparak bir çeşit Haçlı ordusu durumundaki düşman ordusunu perişan etti; Bulgaristan ve Sırbistan’ın önemli bir bölümü alındı.

– 10 yıllık bir barıştan sonra düzenlenen bir sefer sonucunda 1. 1.Murat Sırp ve Bulgar krallarını büyük vergilere bağlayarak Bulgar prensesini sarayına  getirdi.

– Bu başarılardan sonra Anadolu Beylerini Osmanlı egemenliğine bağlama girişimlerinde bulundu. Oğlu Bayezıd’a kızını aldığı Germiyanoğlu ile anlaştı. Bu sırada kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin mirasçısı sayan Karamanoğulları, bu girişimlere engel olmak için, Savcı Bey’in 1.Murata başkaldırmasından yararlanarak sınır şehirlerini yağma ettiler.

– Konya yöresinde yapılan savaşlarda Karamanoğulları Beyliği orduları yenilgiye uğratıldı. Fakat bu kez de Doğudaki savaşlardan yararlanmak isteyen Bosna-Hersek Sup, Ulah ve Bulgar beylikleri birleşip 100.000 kişilik bir orduyla saldırıya geçtiler. Bu cephede yapılan savaşlarda da kısa sürede basan sağlandı. Daha sonra Macar Çek ve Leh ordularının da düşman saflarına katılmasıyla Kosova ovasında yapılan büyük bir meydan savaşında Batılılar Osmanlı’nın Kuruluş devrinin en büyük yenilgisine uğratıldılar (1389). 1.Murat büyük zaferinden sonra Miloş Kabiloviç adında yaralı bir Sırp tarafından savaş meydanında öldürüldü.

1.Murat’ın Ölümü:

1.Murat’m cenazesi, saltanat savı güder gerekçesiyle Kosova’da yeni padişah I. Bayezıd emriyle boğularak öldürülen oğlu Yakup Bey’in cenazesiyle birlikte Bursa’ya getirildi ve Çekirge’deki türbesine gömüldü. Cenazenin sağlıkla nakli için, iç organları otağının bulduğu yerde Kosova’da defin edilmiştir. Turider ve İslam dünyasında 1.Murat a Hüdavendigar  lakabı ile kutsallık derecesinde saygı beslenmesine başlanmıştır Böylece Kosova’da hala bulunan iç organlarının defin edildiği yer “Meşhed-i Hüdavendigar  adı ile Çekirge’de bulunan 1.Murat türbesi birer ziyaıetgah olmuştur.